Language: NOR | ENG
2021/2022

KOMREG1000 Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte. 

 

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om plan- og budsjettprosessen i kommunesektoren
 • har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
 • har kunnskap om regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
 • har kunnskap om hva som kjennetegner kommunal rapportering

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende regnskapsprinsipper og regler som gjelder for kommuneregnskapet
 • kan utarbeide ulike obligatoriske oppstillinger
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan gjøre rede for kommuneregnskapet som informasjonskilde
 • kan medvirke i årsavslutningen av kommuneregnskapet i tråd med lovgivning og god kommunal regnskapsskikk
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Innhold

Innhold

Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene.

 

 •       Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven
 •       Innføring i kommuneregnskapet
 •       De spesielle posteringene i kommuneregnskapet med unntak av pensjon
 •       Innføring i KOSTRA
 •       Beregning av minimumsavdrag     
 •       De formelle reguleringer av kommuneregnskapet
 •       Rammeverket inklusiv prinsipper og handlingsregler
 •       Strykningsreglene i drifts- og investeringsregnskapet
 •       Aslutning av drifts- og investeringsregnskapet (innføring)
 •       Avstemming av de regnskapsmessige sammenhenger og kommuneregnskapets 3. kretsløp
 •       Innføring i vurderingsbestemmelsene nyttet til balansepostene
 •       Oppstillingsplanene som inngår i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet
 •       Krav om noter og innhold i årsberetningen

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner samt praktiske øvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis på samling.

Eksamen

4 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle tilgjengelige.