Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3041/1 Kvantitativ metode

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskningsdesign, innhenting av empiri, analyse og tolking av kvantitative undersøkelser 
 • har inngående kunnskap om grafiske fremstillinger og ikke-parametriske metoder 
 • har inngående kunnskap om parametriske tester slik som multippel regresjonsanalyse, regresjonsforutsetninger og faktoranalyser og clusteranalyser 
 • har inngående kunnskap om personvernordninger for kvantitative analyser 
 • har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvern 

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og troverdighet (validitet) 
 • kan strukturere og formulere komplekse metodiske resonnementer 
 • har det nødvendige vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlaget for å gjennomføre kvantitative undersøkelser, samt kan vurdere andres arbeider 
 • behersker kvantitativ metode og forskningsopplegg gjennom å kunne designe og lage et spørreskjema, samt anvende ikke parametriske og parametriske tester i analysearbeid 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvern 
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og kan velge forskningsmetode basert på en problemstilling 
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i forskningsdesign og metodevalg 
 • har grunnlag for å kommunisere og diskutere metodiske problemstillinger, forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomiske/administrative fagområder 

Innhold

 • Vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlaget for å gjennomføre kvantitative undersøkelser, vurdering av andres arbeider
 • Forskningsdesign
 • Innhenting av empiri, analysere og tolking av kvantitative undersøkelser
 • Grafiske fremstillinger og ikke-parametriske tester
 • Parametriske tester slik som multippel regresjonsanalyse, regresjonsforutsetninger og faktoranalyser og clusteranalyser
 • Personvernordninger for kvantitative analyser
 • Undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og troverdighet (validitet)
 • Forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvern
 • Har inngående kunnskap om forskningsprosessen og kan velge forskningsmetode basert på en problemstilling

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger. Oppgaveløsning, individuelt og i grupper. Øvelser i bruk av statistikkprogram og bruk av instruksjonsvideoer.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig gruppeoppgave. 

Eksamen

 • 4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 60% av karakteren) og
 • semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer (teller 40% av karakteren). Semesteroppgaven krever bruk av statistikkprogram. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt for semesteroppgaven.

Ingen hjelpemidler tillatt ved skoleeksamen.