Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3039/1 Kvalitativ metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 • har inngående kunnskap om kvalitative forskningsprosesser, utforming og forskningsdesign 
 • har inngående kunnskap for å være i stand til å bruke begreper diskutert i en teori, formulere en intervjuguide og gjennomføre et intervju 
 • har inngående kunnskap om hvordan analysere teoretiske begreper og skape nye begreper, samt å diskutere forholdene mellom disse begrepene, samtidig som grensene og forutsetningene for disse forklares 
 • har inngående kunnskap om hvordan kvalitativ vitenskapsteori og metodevalg rapporteres gjennom egen forskning 

Ferdigheter 
Studenten

 • kan kritiske analysere og vurdere bruken av kvalitative informasjonskilder i egne og andres undersøkelser, og kan formulere og utvikle kvalitative problemstillinger 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kvalitative metoder og teknikker 
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen, kan velge forskningsmetode baserte på problemstilling og behersker metoder for å samle inn, bearbeide og analysere kvalitative data 
 • har det nødvendige vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlaget for å gjennomføre samfunnsvitenskapelige undersøkelser, samt kan vurdere andres arbeider 

Generell kompetanse 
Studenten

 • kan vurdere, samt ta stilling til etiske problemer knyttet til egne og andres kvalitative undersøkelser 
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling innenfor kvalitative analyser 
 • kan kommunisere og diskutere kvalitative problemstillinger, forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomiske/administrative fagområder 

Innhold

 • Arbeidsprosessene i samfunnsvitenskapelig forskning - herunder forskningsdesign, designkriterier, problemformuleringer og analytiske kategorier.
 • Problemutforming, forskningsdesign, bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative data.
 • Vitenskap, etikk og retningslinjer for datainnsamling og personvern.
 • Kvalitative intervjuer og fokusgruppeundersøkelser.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, oppgaveløsning. 

Det forventes at studentene møter til ukentlig undervisning og deltar aktivt i undervisningsopplegget. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig gruppeoppgave.  

Eksamen

Individuell semesteroppgave som omfatter både teori og analyse.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.