Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3040/1 Organisasjoner i forandring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og modeller knyttet til endring i organisasjoner
 • har inngående kunnskap om kunnskapsoverføring, organisasjonslæring og ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner
 • har inngående kunnskap om kultur i virksomheter som grunnlag for måloppnåelse
 • har inngående kunnskap om organisatorisk innretning for håndtering av både innovasjonsprosesser og ordinær drift parallelt

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere kontekst og legge til rette for planlagt endringsarbeid i lys av grunnleggende prosessforståelser
 • kan håndtere og påvirke endrings- og utviklingsprosesser
 • kan reflektere og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • kan håndtere teamarbeid som grunnlag for læringsprosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere om organisering og endringsprosesser
 • kan arbeide med faglige problemstillinger både selvstendig og sammen med andre
 • kan anvende organisasjons- og ledelseskunnskap i ulike arbeidslivskontekster

Innhold

 • Akselerasjon, kompleksitet og forandring
 • Dynamiske kapabiliteter
 • Ambideksteritet
 • Samhandling, kunnskapsoverføring og læring på ulike nivåer
 • Kultur og kommunikasjon
 • Teamarbeid
 • Perspektiver på organisasjoner i endring: forskerblikket, lederblikket og medarbeiderblikket
 • Ulike type organisasjoner; størrelse, bransje, sektor, nasjonalitet og kompleksitet

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsprosessen for studenten er lagt opp ved utstrakt bruk av seminarer og gruppearbeid. Det vil suppleres med felles gjennomgang av sentrale temaer i form av forelesning og video, men det sentrale blir obligatoriske seminarer og gruppeprosesser.

Det forventes at studentene møter til ukentlig undervisning og deltar aktivt i undervisningsopplegget. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte på utvalgte seminarer der samarbeidslæring vektlegges
 • 2-4 gruppevise skriftlige innleveringer i tilknytning til seminarer, basert på arbeid med ett gjennomgående case

Eksamen

En ukes skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 3-4 studenter. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.