Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3038/1 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om perspektiver, teorier og modeller for ledelse i kunnskapsorganisasjoner
 • har spesialisert kunnskap om empowerment som perspektiv og ledelsestilnærming i arbeidslivet
 • har kunnskap om perspektiver, teorier og modeller for læring på arbeidsplassen, og hvordan ledelse henger sammen med læring og medarbeiderdrevet innovasjon
 • har kunnskap om selvledelse og medarbeiderskap (herunder medarbeiderdrevet innovasjon) som fenomener, og hvordan ledere kan bidra til å utvikle dette

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere teoretiske modeller og perspektiver innenfor ledelse i kunnskapsorganisasjoner
 • kan forklare, analysere og forholde seg kritisk til empowerment som perspektiv og praksis i arbeidslivet
 • kan analysere og reflektere over ulike perspektiver på læring på arbeidsplassen, og hvordan ledelse henger sammen med læring og medarbeiderdrevet innovasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor ledelse i kunnskapsorganisasjoner, både med spesialister og med allmennheten
 • kan reflektere kritisk omkring hva som fremmer og hemmer motivasjon, innsats og innovasjonsinitiativ hos kunnskapsarbeidere

Innhold

 • Perspektiver, teorier og modeller om ledelse i kunnskapsorganisasjoner
 • Empowerment i arbeidslivet
 • Perspektiver, teorier og modeller om læring på arbeidsplassen
 • Selvledelse og medarbeiderskap, herunder medarbeiderdrevet innovasjon
 • Trening og øving innen emnets fagområder

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, etterlesninger, dialoger, seminarer, gruppearbeid, trening/øving og presentasjoner. Mellom den timeplanfestede undervisningen skal studentene arbeide med oppgaver og selvstudier, individuelt og i gruppe. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper. Faste kollokviegrupper anbefales.

Det forventes at studentene møter til ukentlig undervisning og deltar aktivt i undervisningsopplegget. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte på utvalgte undervisningsøkter/seminarer der samarbeidslæring vektlegges.
 • Innlevering av to skriftlige arbeidskrav, et individuelt og et gruppebasert.

Eksamen

To dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.