Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3036/1 Perspektiver på innovasjon og innovasjonsprosesser

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om perspektiver og teorier for innovasjon og innovasjonsprosesser i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan egenskaper ved sektor og sted påvirker innovasjon
 • har inngående kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser organiseres og motiveres
 • har kunnskap om sentrale aktører i innovasjonsprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere innovasjonssystemer og betydningen av systemiske trekk og nettverk for organisasjoners innovasjonsevne
 • behersker prosessperspektiver som analytiske verktøy i empiriske studier av innovasjon
 • kan analysere og forstå koblingen mellom å arbeide med innovasjon i organisasjoner og mellom organisasjoner
 • kan bearbeide eksisterende teorier om innovasjonsprosesser for å utforme og strukturere relevante faglige problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tillempe kunnskap og ferdigheter innen innovasjon og innovasjonsprosesser til nye områder
 • kan ta initiativ til å kommunisere med forskjellige målgrupper om faglige problemstillinger, analyser og vurderinger om innovasjon
 • kan anvende praktiske metoder i idéutviklingsarbeid

Innhold

Emnet har to hovedretninger

1) Relasjoner mellom organisasjon og deres betydning for innovasjon. Denne retningen handler om å forstå de systemiske perspektiver og vil blant annet fokusere på:

 • Geografiske forhold
 • Sektorielle forhold

2) Innovasjonsprosesser i organisasjoner – fra ide, utvikling til implementering. Denne retningen handler om å forstå hvordan organisasjoner utvikler kunnskap og innoverer:

 • Eksterne og interne drivere til innovasjon 
 • Ledelsens rolle i innovasjon
 • Tjenestedesign som verktøy for innovasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger, seminarer, casearbeid og diskusjoner. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, som for eksempel artikler og caseoppgaver. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper og det anbefales bruk av kollokviegrupper.

Det forventes at studentene møter til ukentlig undervisning og deltar aktivt i undervisningsopplegget. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 375 -450 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Arbeidskravene underbygger en prosessorientert tilnærming til læring og omfatter: 

 • Presentasjon av artikler for klassen
 • Deltakelse på workshops/seminarer hvor refleksjonslogg inngår som en integrert del
 • 1-2 individuell innlevering
 • 1-2 gruppebasert innlevering

Emnets er lagt opp for å fremme studentenes læringsprosess, og det vil derfor være flere (integrerte?) arbeidskrav i form av deltakelse på seminarer, individuelle og gruppebaserte innleveringer, presentasjoner, og refleksjonslogg. Arbeidskravene presenteres for studentene før oppstart av selve emnegjennomføringen.

Eksamen

3 dager skriftlig hjemmeeksamen, enten individuelt eller i gruppe på to studenter. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.