Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3037/1 Organisering og ledelse av innovasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de viktigste skoleretningene og forskningstradisjonene innen organisasjonsvitenskap, samt de vitenskapsteoretiske forutsetningene for disse
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og modeller innenfor organisasjonsvitenskap
 • har kunnskap om ledelse og relevante ledelsesteorier med fokus på å utvikle arbeidsorganisasjonen
 • har kunnskap om endringsprosesser og innovasjon i organisasjoner
 • kan reflektere historisk-kontekstuelt over moderne organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk belyse en organisasjon fra flere teoretiske perspektiver
 • kan analysere og foreslå hvordan en organisasjon bør designes og utformes med tanke på å skape innovasjoner
 • kan forholde seg både kritisk og resultatsøkende med hensyn til hvordan en organisasjon bør styres og ledes

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere omkring etikk, holdninger og verdier som er viktige i organisasjoner
 • kan delta i faglig debatt om organisasjonsvitenskapens utvikling
 • organisasjonsteoretiske problemstillinger og organisasjoners praktiske problemer
 • kan forholde seg kritisk og reflektert til faget og har forutsetninger for å ta gode og selvstendige beslutninger i dialog med ansatte og ledere

Innhold

 • Organisasjonsvitenskapens begreper, teorier og modeller
 • Ulike skoleretninger og forskningstradisjoner innen organisasjonsvitenskap
 • Historisk utvikling innen organisasjonsvitenskap
 • Trender og utviklingstrekk innen organisasjon og ledelse, nasjonalt og internasjonalt
 • Særpreg, styrker og svakheter ved ulike organisasjonsformer
 • Strategi og ledelse, endring og omstilling

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, arbeid i grupper og diskusjoner. Mellom undervisningsøktene skal studentene arbeide med oppgaver og selvstudier. Faste kollokviegrupper anbefales. 

Det forventes at studentene møter til ukentlig undervisning og deltar aktivt i undervisningsopplegget. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på inntil 3 personer. 

Eksamen

24 timers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.