Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3042/1 Forskningsdesign

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • kan definere begreper som er sentrale for temaområdet man har valgt å fordype seg i
  • kan foreta en litteraturgjennomgang

Ferdigheter

Studenten

  • kan identifisere, analysere, vurdere og foreslå temaområde og derigjennom en problemstilling som kan bli gjenstand for mer forskning  

Generell kompetanse

Studenten

  • kan vurdere kvaliteten og relevansen av vitenskapelige arbeider innenfor et bestemt temaområde

Innhold

Emnet forskningsdesign er et obligatorisk emne for alle masterstudenter som går master i innovasjon som ikke reiser på utveksling. Emnet er ment å gi studenter erfaring med å fordype seg i ett selvvalgt tema. Emnet er å betrakte som et forprosjekt til masteroppgaven. I emnet skal det foretas det en litteraturgjennomgang for å avdekke konkrete områder det trengs mer forskning på (kunnskaps gap). Hovedmålsettingen med emnet er således å komme frem til en konkret problemstilling. Problemstillingen skal i stor grad være teoridrevet – dvs. at den bør komme som et resultat av litteraturgjennomgangen. I rapporten som skrives skal det fremgå hvilken empirisk kontekst, vitenskapelige teknikk(er) og metoder som ser ut til å være best egnet til å løse den foreslåtte problemstillingen.  

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges i emnet opp til at læringen skal skje gjennom egeninitierte aktiviteter og selvstudium. Studentene styrer således fremdriften og prosessen frem mot innleveringstidspunktet for eksamen (sluttrapport).

Det forventes at studentene møter til undervisning og deltar aktivt i undervisningsopplegget. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 62,5-75 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen. 

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av en sluttrapport. Eksamen kan enten være individuell eller i gruppe på to studenter. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med karakterskalaen bestått/ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.