Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3031/1 Masteroppgave innovasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har empirisk og teoretisk kunnskap på høyt nivå innenfor fagområdet innovasjon og innovasjonsprosesser og spesialisert kunnskap innen forskningsområde slik det framstår i aktuell forskningslitteratur
 • har kunnskap om og erfaring med hvordan man utarbeider en forskningsrapport som oppfyller krav til vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide presise, forskbare problemstillinger og gjøre selvstendige valg av teori og forskningsmetode på høyt nivå
 • behersker avanserte metodiske angrepsvinkler og kan anvende disse til å gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse
 • kan framstille og dokumentere funnene fra undersøkelsen på vitenskapelig måte
 • kan kritisk vurdere muligheter og begrensninger i valgte forskningsområde
 • kan drøfte hvordan eget forskningsbidrag kan tette kunnskapshull i det aktuelle forskningsområdet
 • kan kritisk analysere og vurdere eget arbeid og forhold til annen forskning er den mest sentrale ferdigheten å oppøve i dette emnet
 • har forutsetninger for å bruke innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og planlegge forskningsopplegg i andre kontekster, enten i framtidig forskningsarbeid, utredningsarbeid eller annen undersøkende virksomhet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forholde seg til etiske problemstillinger og de krav til vitenskapelig redelighet som kreves av vitenskapelig arbeid
 • kjenner verdien av langvarig, grundig og nøyaktig bearbeiding av teori, kilder og data og demonstrere betydningen av konsistent argumentasjon, veiing av synspunkter og verdier i et etisk og forskningsmessig perspektiv
 • granske et vitenskapelig arbeid og på en konstruktiv måte delta i diskusjonen i et vitenskapelig forum

Innhold

Hovedformålet med en masteroppgave er å gi studentene praktisk erfaring i selvstendig vitenskapelig arbeid.  Gjennom oppgaven skal studenten opparbeide seg innsikt i viktigheten av faglig redelighet og det vitenskapelige idealet om etisk bevissthet.  En viktig del av den faglige kompetansen som skal opparbeides og dokumenteres gjennom arbeidet med masteroppgaven er evnen til stødig, håndverksmessig utførelse av et forskningsarbeid.  Dette krever ryddig argumentasjon, god skriftlig formuleringsevne, evnen til å analysere og å utnytte et materiale på en forskriftsmessig og samvittighetsfull måte.

Oppgavens problemstilling skal ligge innenfor studieprogrammets temaer, det vil si at det forutsettes at studentene benytter kunnskaper ervervet gjennom studiet.  Sammen med de ulike emnene skal oppgaven trene studenten til å bli i stand til å sette seg inn i og å løse nye problemstillinger på en selvstendig måte.

Arbeidet med masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng.  Omfanget av masteroppgaven kan variere mellom 60 og 90 sider. Masteroppgaven kan, dersom studenten(e) har et klart ønske om det, være en artikkelsamling med innledning som setter artiklene inn i en faglig ramme. Det kreves da minimum to artikler.

Studentene anbefales å samarbeide to og to om masteroppgaven.  Dette forutsetter at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.  Når to skriver sammen, skal arbeidsmengden økes.  Arbeidsmengden kan reflekteres i antall ord, men spesielt i kravet til empiri og/eller teori. 

Arbeids- og undervisningsformer

Av erfaring viser det seg at oppgaveskrivingen er den mest krevende delen av et masterstudium. For å gi studentene mest og best hjelp i denne prosessen, organiseres emnet masteroppgaven rundt tre obligatoriske seminarer. På disse seminarene presenterer studentene oppgaven og framdriften. Samtidig blir det oppnevnt opponent(er) for hver enkelt oppgave. Disse skal komme med innspill og tilbakemelding. På disse seminarene er det obligatorisk oppmøte.

På seminarene drøftes prinsipielle forhold knyttet til valg av masteroppgavens format, valg av problemstilling, valg av teori- og teoribruk og forhold knyttet til praktisk gjennomføring av skrivingen av masteroppgaven. Det utarbeides en plan for seminar og innhold før hver emnegjennomføring. Denne kunngjøres for studentene før oppstart av emnet.

Studenter har krav på og plikt til å motta veiledning i skriveprosessen av masteroppgaven. Veiledningsoppleget beskrives nærmere i et eget dokument. 

Forventet arbeidsinnsats i emnet (per student) er 750-900 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på tre seminar (se nærmere beskrivelse under arbeids- og undervisningsformer). Det forutsettes at studentene deler og distribuerer de aktuelle tekstene til hele gruppa i god tid før seminarer, senest en uke i forkant.

Eksamen

Skriftlig masteroppgave, individuell eller i gruppe på inntil to personer. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.