Language: NOR | ENG
2021/2022

INN3043/1 Internship – oppdragsprosjekt i praksis

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om relasjonen mellom teori og praksis, gjennom et brukerstyrt utredningsprosjekt

Ferdigheter 

Studenten:

 • kan tilegne seg nødvendige kunnskaper om kontekstuelle forhold slik som målsettinger for virksomheten, hvordan virksomheten organiserer sitt arbeid, samt resultater av virksomhetens arbeid.
 • kan planlegge og å gjennomføre oppdrag og prosjektarbeid, samt forholde seg til oppdragsgivere
 • kan velge metodisk tilnærming ut i fra samspill mellom konkrete problemer og teori
 • kan utvikle kunnskap som er relevant for å utvikle den enkelte organisasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår betydningen av god teori i møte med praksis
 • har erfaring med teamarbeid, og kan samarbeide med personer med ulik fagbakgrunn
 • kan rapportere skriftlig på et utredningsprosjekt

Innhold

Internship er et valgemne som blir gjennomført i nært samarbeid med eksterne oppdragsgivere. Antallet oppdrag og derved studenter vil derfor kunne være begrenset. For å få til en god gjennomføring, vil derfor emnet ha en oppstart i 2. semester. Studenter som ønsker å ta emnet, må derfor melde seg på emnet i vårsemesteret og forholde seg aktivt til kommunikasjon med emneansvarlig. Oppdragsprosjekter krever en forpliktelse mellom oppdragsgiver, utdanningsinstitusjon og studenter, noe som gjør at egnethet og antall studenter er en faglig vurdering som emneansvarlig foretar. Det inngås en avtale med oppdragsgiver, hvor det gjøres avtale om blant annet prosjektets overordnede styringsrammer, milepæler og tilstedeværelse, samt en teamkontrakt.

Praksisemnet «internship» skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over teorier de har tilegnet seg i løpet av de foregående semestre, og se teorien i forhold til praksisfeltet. Emnet har fokus på faglig utredningsarbeid med utgangspunkt i definerte problemstillinger fra praksisorganisasjoner. Hoveddelen av praksisperioden vil være et utredningsoppdrag med utgangspunkt i den aktuelle arbeidsplassens behov. Studenter jobber i grupper på 3-5 personer. Problemstilling og praksisplass må godkjennes av høgskolen med hensyn til dens relevans for utdannelsen. De aktuelle arbeidsoppgavene må ha en så høy vanskelighetsgrad at studentene kan få mulighet til å omsette sine teoretiske kunnskaper i praksis.

Potensielle praksisbedrifter sender prosjektforslag til Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, som vil gjøre forslagene kjent for interesserte studenter. Studentene søker på prosjektene, men gruppene settes sammen av høgskolen.  Studentene forholder seg til en fast kontaktperson hos oppdragsgiver, som sørger for tilstrekkelig informasjon om kontekst og samtidig bidrar til å skaffe informasjon til datainnsamling. Emnet forutsetter at studentene har kunnskaper i prosjektarbeid. Høgskolen i Innlandet - Lillehammer har ansvar for faglig veiledning av prosjektgruppene.

Studenten får innenfor rammene av prosjektets tema, ansvar for avgrensning, organisering og framdrift av prosjektet. De får kunnskap om hvordan kontakt med oppdragsgiver skal håndteres, og hvordan de skal omforme beskrivelser fra oppdragsgiver til et forskningsbasert prosjekt. Prosjektet skal resultere i en prosjektrapport på ca 10.000 ord, som skal tilfredsstille både faglige krav fra høgskolen så vel som krav fra oppdragsgiver.  Prosjektets sluttresultater presenteres for oppdragsgiver og Høgskolen i Innlandet - Lillehammer. 

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarer, utplassering hos oppdragsgiver, med veiledning fra praksisorganisasjon og fra høgskolen.

Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 500-600 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • deltakelse på seminaropplegg, hvor innleveringer i forkant, muntlige presentasjoner og refleksjonslogg inngår som en integrert del 
 • innlevering av sluttrapport
 • muntlig presentasjon for oppdragsgiver og høgskolen

Nærmere om arbeidskravene: Emnets egenart i form av at det er et oppdragsprosjekt for en ekstern oppdragsgiver, i kombinasjon med at det er en læringsprosess, gjør at emnet vil ha flere integrert arbeidskrav i form av deltakelse på seminarer, innleveringer, presentasjoner, og refleksjonslogg. Arbeidskravene presenteres for studentene før oppstart av selve emnegjennomføringen. Det siste arbeidskravet vil alltid være innlevering av sluttrapport og muntlig presentasjon av resultatene for oppdragsprosjektet overfor oppdragsgiver og høgskolen.

Eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe over fem dager (mandag - fredag), i form av en utredningsoppgave (Ca. 10.000 ord).

Ved gruppeeksamen står alle gruppemedlemmer ansvarlig for alt innhold i besvarelsen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.