Language: NOR | ENG
2021/2022

BUK4002 Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg avansert kunnskap og innsikt i teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. De skal også kunne vurdere og reflektere kritisk og med utgangspunkt i teoriene og de teoretiske perspektivene som presenteres.

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg disse akademiske ferdighetene:

 • Innsikt i sentrale teoretiske perspektiver for forståelsen av barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling
 • Høy grad av refleksjon over eget teoretisk utgangspunkt for forsking på barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling.
 • Evne til å uttrykke skriftlig og muntlig teoretiske perspektiver på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling knyttet til eget doktoravhandlingsarbeid.
 • Evne til å gi konstruktiv tilbakemelding på akademiske tekster

Innhold

Kurset tar for seg teorier og sentrale begreper innenfor områdene barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Ulike forståelsesrammer for barndom og ungdom blir presentert. Det blir lagt vekt på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling innenfor og på tvers av kontekster, men hovedfokus rettes mot kunnskapsutviklingen knyttet til barn og unge.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og plenumsdiskusjoner.
 • Studentpresentasjoner. Deltakerne presenterer og gir respons på hver sine tekster fra pensumlitteraturen. Tekstene fordeles og kriterier for presentasjon og opposisjon sendes deltakerne på forhånd.

Samlingsdatoer:
Uke 24, mandag 14. - fredag 18. juni 2021

Liste over selvvalgt pensum (200 sider) leveres en uke før kursstart, og innen 7. juni 2021

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For at kurset skal godkjennes må studenten:

 • Skrive en vitenskapelig essay (ca. 5000 ord) der teorier og sentrale begreper innen barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling belyses. 
 • Delta aktivt i forelesninger, seminarer og plenumsdiskusjoner.
 • Levere liste over selvvalgt pensum (200 sider) en uke før kursstart.
 • Presentasjon av essay under kurset for kursholdere og medstudenter.
 • Forberede og gi kommentarer skriftlig og muntlig på medstudents essay.

Obligatorisk lesning

Det vil bli supplert med ytterligere pensum utover pensumlisten. Det forventes at studentene innhenter det obligatoriske pensum på egenhånd. I tillegg til obligatorisk pensum skal studentene levere liste over 200 sider selvvalgt pensum. Det selvvalgte pensumet skal gjenspeile det teoretiske grunnlaget studenten ser for seg er sentralt i doktorgradsarbeidet. Det forventes at både obligatorisk og selvvalgt pensum benyttes i det obligatoriske kursessayet.

Eksamen

For å få godkjent kurset må deltakerne skrive, og få godkjent, et essay på ca 5000 ord. Essayet skal være en drøfting av teoretiske tilnærminger innenfor områdene barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling knyttet til eget ph.d-arbeid.

Vurderingskriterier av essay:

 • Essayet tilfredsstiller akademiske formkrav og holder den faglige kvalitet som kan forventes på phd-nivå.
 • Essayet er på om lag 5000 ord, inkludert litteraturliste.
 • Essayet inneholder en tydelig problemstilling og har en klar disposisjon og en god innbyrdes struktur og sammenheng (at du svarer på problemstillingen, at det finnes en rød tråd, logiske overskriftsnivåer, oversiktlig layout)
 • Essayet viser at studenten har tilegnet seg kunnskap om og innsikt i sentrale teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.
 • Essayet viser at studenten er i stand til å presentere og kritisk analysere viktige teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, og å relatere disse teoriene til eget doktorgradsarbeid gjennom selvvalgt pensum.
 • Essayet viser at studenten har oversikt over litteraturen på pensum, og at han eller hun er i stand til å gjøre begrunnede valg av temaer, teorier og litteratur på en kritisk og selvstendig måte.