Language: NOR | ENG
2021/2022

SOS1102 Rammer for sosialt arbeid

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • Har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis
 • Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordelingen i velferdsforvaltningen
 • Har kjennskap til relevant organisasjonsteori og hvordan velferdstjenestene i Norge er organisert
 • Har kunnskap om lovgivningens struktur og funksjon, juridisk metode og sentrale lover innen velferdsforvaltningen
 • Har kunnskap om minoriteter og samenes rettigheter og særskilte status som urfolk 
 • Forstår samfunnsvitenskapelig kunnskaps betydning for sosialfaglige arbeidsområder
 • Har forståelse for hvordan vitenskapsteori og forskningsmetode gjør seg gjeldende i sosialt arbeid
 • Har kunnskap om ulike faglige og juridiske perspektiver på brukermedvirkning og myndiggjøring
 • Har innsikt i hvilken betydning politiske, strukturelle og organisatoriske forhold har i forhold til utvikling av sosiale problemer i samfunnet

 

Ferdigheter: 

Studenten

 • Kan drøfte en faglig problemstilling både muntlig og skriftlig på en måte som innfrir grunnleggende krav til presisjon og systematikk
 • Kan identifisere verdisyn som ligger bak velferdsstatens politikk og organisering
 • Kan anvende faglige og juridiske metoder for å fremme brukermedvirkning og myndiggjøring
 • Kan reflektere over for hvordan teorier i sosialt arbeid påvirker forståelsen av og løsninger på sosiale problemer
 • Behersker grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i en profesjonell kontekst
 • Forstår lovverkets betydning som rammebetingelse for hjelpesøkeres og profesjonsutøveres rettigheter og plikter når det gjelder velferdstjenester/-ytelser
 • Kan reflektere over og forstå betydningen av forforståelse, språk og væremåte i samhandlingen mellom profesjonsutøver og brukere av velferdstjenestene. 

 

Generell kompetanse: 

Studenten

 • Har innsikt i maktstrukturer, maktutøvelse og påvirkningsmuligheter i samfunnet
 • Kan analysere hvordan institusjonelle systembetingelser og politiske ideologier legger føringer for sosialt arbeid, og identifisere mulighetene for påvirkning av disse med sikte på utvikling av velferdstjenestene
 • Kan fremme brukermedvirkning og myndiggjøring sammen med mennesker i utsatte posisjoner i samfunnet
 • Kan reflektere over hvordan konflikter i mellommenneskelig arbeid oppstår, og kjenner til grunnleggende metoder for konflikthåndtering
 • Kan reflektere kritisk blikk på eget faglig ståsted og praksis

Innhold

Emnet fokuserer på rammebetingelser for sosialt arbeid. Det undervises i temaer fra sosialt arbeid, helse- og sosialpolitikk, stats- og kommunalkunnskap, organisasjonsteori og juss. Emnet består av tre temabolker:

a)    Velferdsstaten – politikk, organisering og funksjon.

 • Ideologier og politikk som ligger til grunn for velferdsstatens utvikling, utforming og historie
 • Velferdspolitiske mål og virkemidler
 • Kulturelt mangfold, urfolks- og minoritetsperspektiver
 • Verdisyn i politiske ideologier
 • Analyse av institusjonelle og organisatoriske systembetingelser

b)    Offentlig forvaltning og juss

 • Organisasjonsteori som refleksjons- og handlingsredskap
 • Velferdstjenestenes organisering
 • Innføring i helse- og sosialrett og rettsanvendelse
 • Hjelpesøkeres og profesjonsutøveres rettigheter og plikter når det gjelder velferdstjenester/-ytelser.

 c)    Sosialt arbeids idealer og fagforståelser

 • Teorier, faglige verdier og prinsipper i sosialt arbeid
 • For-forståelse, språk og væremåte i samhandlingen mellom profesjonsutøver og brukere av velferdstjenestene
 • Faglige og juridiske perspektiver på brukermedvirkning og myndiggjøring
 • Sosialfaglige tilnærmingsmåter som fremmer brukeres og ansattes muligheter til å påvirke tjenestetilbud på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå
 • Kritisk blikk på eget faglig ståsted og praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive læringsformer som fremmer prosessledelse vektlegges. Det benyttes en variasjon av ulike læringsaktiviteter slik som digitale læringsverktøy, forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner. 

Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes som kommunikasjonsplattform mellom studenter og lærere.

Studentene inngår i forpliktende læringsfellesskap gjennom deltakelse i Storgrupper med inntil 25 studenter i hver. Hver Storgruppe består av 4 Smågrupper med 5-7 studenter i hver gruppe.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige arbeider
  • 3-5 tekster, individuelt og i gruppe
 • Muntlige framlegg
  • Seminar med fremlegg fra smågruppene.
 • Obligatorisk tilstedeværelse
  • Individuell samtale med storgruppelærer
  • Storgruppesamlinger
  • Ferdighetstrening

Omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamen

Eksamen gjennomføres i form av individuell muntlig høring på 30 minutter.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen tillatte hjelpemidler.