Language: NOR | ENG
2021/2022

SOS1101 Introduksjon til sosialt arbeid

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten

 • Har kjennskap til sosialt arbeid teorigrunnlag og historie
 • Har kunnskap om sentrale spenningsfelt innenfor sosialt arbeid, samt ulike virksomhetsområder for sosialt arbeid i Norge i dag
 • Har innsikt i hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn
 • Har kunnskap om sosiale problemer i det norske samfunnet, med vekt på kunnskap om fattigdom og fattigdommens effekter, problemforståelse og løsninger
 • Har innsikt i forhold som bidrar til sosial ulikhet i samfunnet
 • Har innsikt i etiske, samfunnsfaglige og psykologiske teorier som er relevant for sosialt arbeid
 • Forstår hvordan egen bakgrunn og væremåte påvirker kommunikasjon, relasjon og samhandling
 • Har kjennskap til frivillig sektor, lavterskel og brukerstyrte tiltak
 • Har kunnskap om sosiale fellesskap, aktivitet og gruppe som metode i sosialt arbeid
 • Har kjennskap til hvordan vitenskapsteori og forskningsmetode virker inn på sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

 

Ferdigheter 

Studenten

 • Kan finne og henvise til relevant informasjon og fagstoff både muntlig og skriftlig
 • Anvender feltarbeid som metode for innhenting av empiri
 • Anvender kunnskap om etisk refleksjon, kommunikasjon og relasjon
 • Anvender sosiologisk teori på et sosialt felt
 • Kan beherske digitale læringsverktøy i studiet

 

 Generell kompetanse 

Studenten

 • Har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og ulike etiske verdier
 • Har kjennskap til etikk, yrkesetiske retningslinjer og etisk refleksjon
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egne holdninger, erfaringer og roller i en profesjonell sammenheng

Innhold

I dette emnet vil du bli introdusert for sosialt arbeid som et akademisk og praksisorientert fag. Du introduseres til grunnleggende kunnskap om at sosiale problemer kan forstås på ulike måter. Din evne til kritisk refleksjon over egne holdninger, erfaringer og roller i en profesjonell sammenheng vektlegges, samt kritisk refleksjon over forholdet mellom velferdstjenestenes systembetingelser og effekter for samfunnets mest utsatte grupper.

Videre settes det fokus på evnen til å tilrettelegge og gjennomføre prosesser som en sentral del av yrkesrollen, slik som gruppearbeid, gruppeledelse og faglig samarbeid. Dette emnet introduserer deg også for utdanningens mål og pedagogiske arbeidsformer.

Emnet består av tre temabolker med følgende tematisk innhold:

a)    Introduksjon til sosialt arbeid

 • Sosialt arbeids historie, sosialarbeiderrollen, virksomhetsområder og faglige tradisjoner i sosialt arbeid.
 • Etikk, yrkesetiske retningslinjer og etisk refleksjon, samt menneskesyn og verdier i sosialt arbeid.
 • Sentrale perspektiver fra sosialt arbeids teori, psykologi og sosiologi.
 • Introduksjon til kommunikasjonstrening

b)    Sosiale problemer og sosial ulikhet

 • Ulike forståelser av sosiale problemer, forebygging og løsninger på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Sosialt utenforskap, fattigdom og fattigdommens konsekvenser

c)    Prosjektpraksis

 • Lavterskeltilbud, frivillighet og fellesskap som arbeidsområde i sosialt arbeid.
 • Feltarbeid som metode
 • Sosiale fellesskap, aktivitet og gruppearbeid som metoder i sosialt arbeid.
 • Deltakelse i inkluderende fellesskap, teamarbeid og prosessledelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive læringsformer som fremmer prosessledelse vektlegges. Det benyttes en variasjon av ulike læringsaktiviteter slik som digitale læringsverktøy, forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner, samt feltarbeid.

Studentene inngår i forpliktende læringsfellesskap gjennom deltakelse i Storgrupper med inntil 25 studenter i hver. Hver Storgruppe består av 4 Smågrupper med 5-7 studenter i hver gruppe.

Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes som kommunikasjonsplattform mellom studenter og lærere.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige arbeider:
  • 4-6 tekster, individuelt og i gruppe
 • Muntlige framlegg, smågruppevis
  • 2 dager fremleggseminar i temabolk 1c. Fremlegg fra smågruppene.
  • Muntlige fremlegg i storgruppesamlinger
 • Obligatorisk tilstedeværelse
  • Individuell samtale med storgruppelærer
  • Storgruppesamlinger
  • Ferdighetstreningsuke
  • Temabolk 1c er obligatorisk i sin helhet

Omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 6 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.