Language: NOR | ENG
2021/2022

SOS2102 Praksisstudier i sosialt arbeid

Læringsutbytte

En student skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om praksisstedets organisering og sentrale samarbeidspartnere 
 • Har kjennskap til sentrale politiske styringssignaler som påvirker utøvelsen av arbeidet på praksisstedet
 • Har kunnskap om teoretiske, etiske og metodiske tilnærminger i det sosialfaglige arbeidet på praksisstedet
 • Har kunnskap om betingelser for mestring, utvikling og sosial inkludering for ulike brukergrupper

Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
 • Kan anvende relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig
 • Forstår og kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom kunnskapssyn og systembetingelser, og utøvelsen av sosialt arbeid på individ- og gruppenivå
 • Kan anvende sosialfaglige metoder og verktøy som benyttes på praksisstedet
 • Behersker ulike metodiske tilnærminger i sosialt arbeid innenfor et gitt tjenesteområder 
 • Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn
 • Anvender teoretiske perspektiver i refleksjoner og begrunnelser knyttet til det sosialfaglige arbeidet

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan identifisere og reflektere over egne holdninger og verdier
 • Viser selvstendighet i planlegging og administrasjon av eget arbeid
 • Har innsikt i egne ressurser og begrensninger
 • Viser etisk kompetanse i holdninger og handlinger som tilsier skikkethet for framtidig yrkesutøvelse
 • Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen 
 • Kan fremvise god dømmekraft i ulike situasjoner
 • Kan lede og koordinere tverrfaglige prosesser, samt planlegge og gjennomføre samtaler og møter

Innhold

I praksisstudiene vil du få erfaring med å etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere, fatte beslutninger og følge opp de som søker hjelp. Videre skal du delta i samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig samarbeid på individ- og tjenestenivå.

I emnet vektlegges at du skal kunne se sammenhenger mellom teori og praksis, og kunne reflektere over sammenhenger mellom forhold på systemnivå og utøvelsen av sosialt arbeid på individ og gruppenivå. Du skal tilegne deg kunnskap om praksisstedets organisering og samarbeidspartnere. Du skal også få erfaring med de teoretiske, etiske og metodiske tilnærminger i det sosialfaglige arbeidet på praksisstedet. Du skal også kjenne til sentrale politiske styringssignaler som påvirker utøvelsen av arbeidet på praksisstedet. 

Det vektlegges at du viser etisk kompetanse i holdninger og handlinger som tilsier skikkethet for framtidig yrkesutøvelse, jfr. skikkethetsreglementet ( Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 1. aug 2006).

Arbeids- og undervisningsformer

I praksisperioden skal studenten jobbe i direkte samhandling med enkeltpersoner og/eller grupper av mennesker som oppsøker hjelp. Studenten inngår som aktiv deltaker i utøvelsen av sosialt arbeid og har jevnlig veiledning av en erfaren yrkesutøver - fortrinnsvis med sosionomutdanning. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige arbeidskrav
  • 4 individuelle tekster
 • Muntlige framlegg
  • 1 muntlig fremlegg
 • Obligatorisk tilstedeværelse
  • Praksisemnet, inkludert for- og etterpraksisseminar, er obligatorisk i sin helhet. Godkjent fravær kan utgjøre 10%.

Eksamen

Praksisemnet i sin helhet vurderes til bestått/ikke-bestått i henhold til Retningslinjer for ekstern praksis ved Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet, samt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

 

Følgende vurderingsområder ligger til grunn for bestått praksis:

 1. Studenten har et tilfredsstillende læringsutbytte. Det innebærer at både læringsprogresjon og kompetansenivå gitt i aktuell emnebeskrivelse vurderes som tilfredsstillende ved praksisperiodens slutt.
 2. Studenten viser etisk kompetanse i holdninger og handlinger som tilsier skikkethet for framtidig yrkesutøvelse. Jfr. skikkethetsreglementet (Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 1. aug 2006)
 3. Studenten retter seg etter vanlige normer og regler som gjelder i arbeidslivet.
 4. Studenten oppfyller krav til nærvær.
 5. Studenten består emnets arbeidskrav (muntlig og skriftlige).

 

Les mer på høgskolens nettsider: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/praksis-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleieutdanningene