Language: NOR | ENG
2021/2022

SOS2101 Arbeidsområder og metoder i sosialt arbeid

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver og sentrale metoder innenfor ulike arbeidsområder i sosialt arbeid
 • Har kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver så vel som juridiske, politiske og organisatoriske rammebetingelser for sosialfaglig arbeid innenfor sentrale velferdstjenester i samfunnet
 • Har kunnskap om marginalisering, levekår og sentrale sosiale problemer i samfunnet, og hvordan disse forstås og løses innenfor sentrale velferdstjenester i samfunnet
 • Kan planlegge og utføre sosialfaglig arbeid i samspill med hjelpesøkere, pårørende, andre etater og profesjoner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører 
 • Har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett, helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester
 • Har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som ligger til grunn for valg av metoder og faglige tilnærmingsmåter innenfor sentrale arbeidsområder i sosialt arbeid
 • Har kunnskap om marginalisering, levekår og sentrale sosiale problemer i samfunnet, og hvordan disse forstås og løses innenfor sentrale velferdstjenester i samfunnet
 • Har innsikt i kontekstuelle og kulturelle betingelser for kommunikasjon og samhandling
 • Kan planlegge og gjennomføre enkeltsamtaler, og møter med flere deltagere i ulike profesjonelle kontekster
 • Har kunnskap om psykologiske perspektiver på motivasjon, mestring og utvikling
 • Har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
 • Har kunnskap om arbeidets betydning for helse og velferd, arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv
 • Har kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende, og særskilt om barn som pårørende
 • Har kunnskap om marginalisering, levekår og sentrale sosiale problemer i samfunnet, og hvordan disse forstås og løses innenfor sentrale velferdstjenester i samfunnet
 • Har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap
 • Har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer 
 • Kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan vise til sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis
 • Kan skille mellom og skrive respektfullt om ulike faglige komponenter som utgjør yrkesspesifikke dokumenter, slik som fakta, tolkning og vurdering
 • Kan analysere komplekse saksforhold og skrive ulike yrkesspesifikke dokumenter
 • Kan kritisk reflektere over valg av metoder og tilnærmingsmåter i sosialt arbeid
 • Forstår betydningen av faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser med mål om å fremme mestring og endring hos dem det gjelder
 • Har grunnleggende kompetanse i ulike metodiske tilnærminger i sosialt arbeid innenfor ulike tjenesteområder 
 • Kan fatte juridiske beslutninger innenfor sentrale deler av velferdslovgivningen ved hjelp av juridisk metode og skjønn
 • Kan lede og koordinere tverrfaglige prosesser, samt planlegge og gjennomføre samtaler og møter
 • Kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere
 • Kan reflektere over ulike former for faglig kunnskap som bidrar til å identifisere ressurser og gir håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner
 • Kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter 
 • Kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling
 • Kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i maktdimensjoner og etiske dilemmaer knyttet til sosialfaglig arbeid, og forstår hvordan disse får betydning for profesjonsrollen og de menneskene man møter i tjenestene
 • Har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling
 • Har grunnleggende kompetanse i hvordan planlegge og koordinere tverrprofesjonelt samarbeid
 • Har kunnskap om hvordan kulturelt mangfold og minoritetsperspektiver påvirker forståelsen av og arbeid med sosiale problemer
 • Viser evne til å utforske og utfordre egne verdier, tenkesett og væremåter

Innhold

Gjennom emnet tilegner du deg innsikt og praktisk kompetanse i hvordan sosialt arbeid utøves innenfor ulike sosialfaglige arbeidsområder. I alle temabolker vektlegges relasjons- og samhandlingsaspektet i utøvelsen av sosialt arbeid og betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid. Det undervises i juss med fokus på at studentene skal kunne anvende regler og utøve faglig og juridisk skjønn i gitte situasjoner knyttet til arbeidsfeltene. Gjennom emnet undervises det i arbeid med yrkesspesifikke dokumenter og de faglige, etiske og juridiske prinsipper som ligger til grunn for disse.

 Emnet er delt i følgende temabolker:

a)    Arbeid og velferd

 • Introduksjon til yrkesspesifikke dokumenter i sosialt arbeid
 • Sosialfaglig arbeid og arbeidsmetoder innenfor NAVs arbeidsområder
 • Forståelse for og ferdigheter i sosial inkludering generelt, og arbeidsinkludering spesielt
 • Generell forvaltningsrett, sosialrett, trygderett og menneskerettigheter

 b)    Barn og familie

 • Sosialfaglig arbeid og arbeidsmetoder innenfor barnevernet
 • Utvikling og vurdering av omsorgskompetanse
 • Psykologiske perspektiver på utvikling og sosialisering
 • Forvaltningsrett, familierett, barnerett og barnekonvensjonen

c)    Helse og deltakelse

 • Sosialfaglige temaer og arbeidsmetoder knyttet til helse og samfunnsdeltakelse
 • Boligsosialt arbeid
 • Psykisk helse og psykososialt helsearbeid
 • Rehabiliteringsarbeid innenfor rus, psykiatri og somatikk
 • Helserett

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive læringsformer som fremmer prosessledelse vektlegges. Det benyttes en variasjon av ulike læringsaktiviteter slik som digitale læringsverktøy, forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner.

Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes som kommunikasjonsplattform mellom studenter og lærere.

Studentene inngår i forpliktende læringsfellesskap gjennom deltakelse i Smågrupper med 5-7 studenter i hver gruppe.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige arbeider
  • 3-5 tekster, individuelt og i gruppe
 • Obligatorisk tilstedeværelse
  • Inntil 10 dager obligatorisk ferdighetstrening i løpet av semesteret

Omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamen

Emnet avsluttes med en individuell praktisk prøve med muntlig høring på 45 minutter.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.