Language: NOR | ENG
2021/2022

SOS2900 Faglig fordypning i sosialt arbeid

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har omfattende kunnskap om et selvvalgt fordypningstema relevant for sosialt arbeids teorigrunnlag eller metoder
 • Kan begrunne valg av, samt anvende samfunnsvitenskapelig metode i selvvalgt fordypningsarbeid
 • Kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid relevant for selvvalgt fordypningstema

Ferdigheter

Studenten

 • Kan formulere og avgrense en problemstilling knyttet til et gitt sosialfaglig tema
 • Kan anvende sosialt arbeids teori og metoder på en selvstendig måte i et større skriftlig arbeide
 • Kan innhente, analysere og presentere data på en strukturert og faglig tilfredsstillende måte muntlig og skriftlig
 • Har et bevisst forhold til etiske problemstillinger knyttet til forskning og fagutvikling
 • Kan komme med forslag til hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene
 • Kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan dokumentere og formidle sin faglige kunnskap
 • Kan vurdere kilder kritisk og referere til dem på korrekt måte

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan formidle nyvunnen kunnskap på en måte som bidrar til innsikt og utvikling for det valgte temaområdet
 • Kan formidle eget faglig fordypningsarbeid, samt utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter og lærere

Innhold

Fordypningsoppgaven skal ta utgangspunkt i et sentralt sosialfaglig tema fra studiets innhold og ha en tydelig sosialfaglig relevans.

Oppgaven kan utformes i form av en av følgende alternativer:

 • Et faglig utviklingsarbeid
  • Skriftlig fremstilling/rapport
  • Basert på bestilling fra praksisfeltet eller en selvvalgt problemstilling med relevans for sosialt arbeid.
  • Utviklingsarbeidet vil kunne innebære å kartlegge, dokumentere, beskrive, analysere, foreslå tiltak og/eller utvikle et produkt, f.eks. film(er) tenkt til undervisning/faglig utvikling.
 • Bacheloroppgave
  • Skriftlig akademisk tekst
  • Basert på selvvalgt problemstilling eller som del av et pågående forskningsarbeid ved høgskolen som har relevans for sosialt arbeid
 • Fagartikkel eller essay
  • Skriftlig produkt med mål om publisering i et fagtidsskrift
  • Basert på selvvalgt tema/problemstilling med relevans for sosialt arbeid

Fordypningsoppgaven kan gjennomføres alene eller to sammen, og i samarbeid med studenter ved vernepleierutdanningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive læringsformer som fremmer prosessledelse vektlegges. Det benyttes en variasjon av ulike læringsaktiviteter slik som digitale læringsverktøy, forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige arbeider
  • Prosjektskisse skal leveres senest 2 uker etter oppstart av emnet.
 • Veiledning
  • Individuelt og gruppe.

Omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamen

Eksamen gjennomføres i form av en av følgende alternativer:

-          Fordypningsarbeid

-          Bacheloroppgave (akademisk sjanger)

-          Fagartikkel

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.