Language: NOR | ENG
2021/2022

SOS2103 Kompleksitet og kritiske perspektiver i sosialt arbeid

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har skal studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har bred kunnskap om hvordan sosial inkludering og aktiv deltakelse kan oppnås for utvalgte brukergrupper med sammensatte behov gjennom samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor
 • Har bred kunnskap om brukergrupper med sammensatte behov, hvordan behov oppstår og oppleves, og hvordan disse utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng
 • Har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og vitenskapsteoretiske posisjoner
 • Kan reflektere over maktdimensjoner og etiske perspektiver ved bruk av vitenskapelig kunnskap i møte enkeltpersoner, familier og grupper
 • Har bred kunnskap om kunnskapsstatus i sosialt arbeid og verdien av bruker- og erfaringskunnskap
 • Har kunnskap om konfliktløsning og samarbeid, og har innsikt i egen fungering i samhandlingsprosesser
 • Har bred kunnskap om hvordan sosial inkludering og aktiv deltakelse kan oppnås for utvalgte brukergrupper med sammensatte behov gjennom samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor
 • Har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep
 • Har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur 

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan reflektere over maktdimensjoner og etiske perspektiver ved bruk av vitenskapelig kunnskap i møte enkeltpersoner, familier og grupper
 • Kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene
 • Kan anvende vitenskapelig kunnskap gjennom å formulere vitenskapsteoretiske begrunnelser for metodevalg
 • Behersker kunnskapsbaserte sosialfaglige tilnærmingsmåter i møte med mennesker med sammensatte og komplekse behov
 • Behersker saksgangen i barnevernet knyttet til tvangstiltak
 • Kan anvende faglig kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte med mennesker som utøver og utsettes for vold og overgrep
 • Kjenner til metoder som kan bidra til senke risiko og unngå konflikter og uønskede hendelser
 • Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt overfor barn og voksne i alle aldre

 

Generell kompetanse

 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid
 • Kan reflektere over egen fungering i samhandlingssituasjoner
 • Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for brukergrupper med komplekse og sammensatte behov.
 • Kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold
 • Kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte  

Innhold

Emnet tar sikte på faglig fordypning og kritisk refleksjon knyttet til utvalgte sosiale problemer. Undervisningen fokuserer på mennesker med sammensatte behov og komplekse sosiale problemer, hvordan behov oppstår og oppleves, og hvordan de sosiale problemene utvikler seg i en samfunnsmessig kontekst. Det vektlegges kunnskap om eksempelvis mennesker som utsettes for vold, utsatte barn og familier, ungdom som marginaliseres, minoriteter og eldre. 

5. semester kan gjennomføres ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge eller i utlandet etter godkjenning fra fagavdelingen.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive læringsformer som fremmer prosessledelse vektlegges. Det benyttes en variasjon av ulike læringsaktiviteter slik som digitale læringsverktøy, forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner. 

Studentene inngår i forpliktende læringsfellesskap gjennom deltakelse i Smågrupper med 5-7 studenter i hver smågruppe.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige arbeider
  • 1-3 tekster, individuelt eller gruppe
 • Muntlige framlegg
  • 1-2 muntlige fremlegg, individuelt eller gruppe
 • Obligatorisk tilstedeværelse
  • 2-4 obligatoriske ferdighetstreningsdager
  • Veiledning

Omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamen

Emnet avsluttes med en gruppeeksamen bestående av prosjektrapport og muntlig fremlegg. Oppgaven løses smågruppevis (5-7 studenter i hver gruppe), og alle deltakere i gruppa er ansvarlig for alt innhold i rapporten og fremlegget.

I tillegg skal det innleveres et individuelt refleksjonsnotat.

Eksamensoppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. Både gruppeeksamen og individuelt refleksjonsnotat må vurderes til bestått, for at eksamen i sin helhet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Pensumlitteratur.
 • Alle trykte og skrevne ressurser

Til muntlig fremlegg kan det medbringes manus.