Language: NOR | ENG
2021/2022

KARR3010/1 Integrert karriereveiledning

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om hvordan karriereveiledning tidligere har benyttet teknologi, og er i stand til å se mulighetene i ny teknologi og ta i bruk denne
  • kan analysere og benytte kunnskap fra eksisterende forskning og teori som omhandler integrert veiledning
  • kan analysere utfordringer og muligheter ved forskjellige formater og måter å veilede på, og tar selvstendige valg angående hvilket format som skal benyttes
  • kan analysere og drøfte de profesjonelle og etiske problemstillingene knyttet til forskjellige måter å praktisere veiledning på

 

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan utvikle og benytte strategier for å integrere veiledning for å imøtekomme veisøkernes behov
  • kan ta ansvar for å designe og levere integrert karriereveiledning ved å benytte et bredt spekter av teknologi, metoder og teori
  • forstår og forholder seg til profesjonelle og etiske problemstillinger knyttet til integrert veiledning i arbeidet med veisøkere

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan kommunisere verdien av integrert veiledning
  • kan implementere integrert veiledning i sin praksis
  • har innsikt i integrert veiledning og kan bidra til utviklingen av kunnskap om feltet

Innhold

Den teknologiske utviklingen gir nye arenaer for interaksjon mellom mennesker, og dette skaper nye muligheter for karriereveiledning. Det er potensial for å utvide tilbudet av tjenester, fra å være avhengig av å møtes ansikt til ansikt kan man i dag også benytte digitale plattformer. Potensialet for å utvide og videreutvikle eksisterende tjenester ved å ta i bruk ny teknologi er stort, utviklingen åpner for å ta i bruk nye metoder for karriereveiledning som tidligere ikke har vært mulig. Ny teknologi gjør det også mulig å tenke annerledes rundt effektivitet og fleksibilitet i karriereveiledningstjenestene.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlings- og nettbasertbasert, og gjennomføres på deltid over ett semester.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

- 80 % deltakelse på de to fysiske studiesamlingene

- Aktiv deltakelse i nettbaserte dialoger

- Innlevering av seks arbeider i tilknytning til de nettbaserte modulene utviklet i emnet

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.