Language: NOR | ENG
2021/2022

KARR3001/1 Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har oversikt over og kunnskap om fremveksten av moderne samfunns betydning for utvikling og regulering av karriereveiledningsfeltet
  • kan redegjøre for og har innsikt i karriereveiledningsfaglige etiske retningslinjer, samt bevissthet om etikkens plass i karriereveiledning
  • har kunnskap om og innsikt i hvordan nasjonal og internasjonal politikkutforming og samfunnsutvikling påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i karriereveiledningens historie, dens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt
  • kan demonstrere overblikk over og innsikt i karriereveiledningens samfunnsmessige rasjonaler, funksjoner, konfliktområder samt økonomiske begrunnelser
  • kan demonstrere etisk bevissthet og reflektere over verdier, menneskesyn og rolleforståelse som ligger til grunn for utøvelse av karriereveiledning

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere forholdet mellom samfunnsmessige utviklingstrekk og karriereveiledningens fremvekst
  • har utviklet selvstendig innsikt i og holdninger til verdimessige og etiske problemstillinger i eget fagfelt
  • kan analysere faglige problemstillinger relatert til nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling og politikkutforming

Innhold

I vår samtid, både internasjonalt og nasjonalt, blir karriereveiledning betraktet som både et politisk redskap og en individuell service. Dette emnet retter fokus mot potensielle spenninger, muligheter og etiske utfordringer som kan finne sted mellom samfunnets behov og individets frihet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert. Samlingene organiseres ut fra en kombinasjon av arbeidsformer som forelesning, demonstrasjoner, øvelser, gruppearbeid, skriving, litteraturstudier, studentframlegg, plenumsdrøftinger og oppgaveløsninger. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsning. Det gis veiledning underveis i arbeidet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Lese og kommentere medstudenters tekster studentarbeider i basisgruppen.

Temaoppgaven må være gjennomført og godkjent før framstilling til eksamen.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet presenteres ved studiestart.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen med presentasjoner av temaoppgaven for en gruppe medstudenter og sensorene.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen