Language: NOR | ENG
2021/2022

KARR3002/1 Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i karriereteoriers vitenskapelige fundament
 • har kunnskap om og innsikt i karrierevalgteorier, og kan relatere denne kunnskapen til ulike overgangsfaser i en persons livslange karriereutviklingsprosess
 • har kunnskap om og innsikt i hvordan livslang læring og livslang veiledning påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid

Ferdigheter

Studenten:

 • kan på selvstendig grunnlag vurdere aktuelle karriereteoretiske perspektiver i utviklingen av karriereveiledningsaktiviteter i eget praksisfelt
 • kan på en gjennomtenkt måte bidra i utviklingen av karriereveiledning i egen organisasjon
 • kan bistå veisøker med å få et mer helhetlig bilde av seg selv og sine karrieremessige muligheter og utfordringer.
 • kan vise overblikk og innsikt i modeller som belyser karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted
 • kan analysere og kritisk vurdere karriereteorienes betydning for individers, gruppers og organisasjoners ulike behov
 • kan kommunisere med fagmiljøer og til allmennheten om karriereteorienes betydning innen karriereutvikling

Innhold

Emnet tar for seg ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Emnet retter seg særlig mot utviklingen av den enkelte karriereveileders kompetanse i å vurdere og planlegge karriereveiledning basert på en avansert teoretisk forståelse. Emnet legger til grunn et livslangt perspektiv på karriereutvikling, med et spesielt fokus på overgangsfaser i den enkeltes livsløp. Emnet ser på karriereutvikling som en prosess hvor menneskets mange livsroller og sosiale kontekst må tas med i betraktning i planlegging av karriereveiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert. Samlingene organiseres ut fra en kombinasjon av arbeidsformer som forelesning, demonstrasjoner, øvelser, gruppearbeid, skriving, litteraturstudier, studentframlegg, plenumsdrøftinger og oppgaveløsninger. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsning. Det gis veiledning underveis i arbeidet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i kasusbaserte drøftinger
 • Skriftlig temaoppgave. Nærmere retningslinjer for dette arbeidet presenteres ved studiestart

Temaoppgaven må være godkjent før framstilling til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen hvor studenten blir utfordret til å analysere praksisfeltet ut fra relevante karriereteorier.