Language: NOR | ENG
2021/2022

KARR3003/1 Arbeid, utdanning og sosial inkludering

Læringsutbytte

Kunnskap

 

Studenten

  • kan forklare og gi eksempler på ulike samfunnsvitenskapelige og historiske utviklingslinjer på arbeid og utdanning
  • har innsikt i klasserelaterte, kjønnsrelaterte og sosiale ulikheter i utdanning og arbeidsliv samt endringer i samfunnets etniske og kulturelle mangfold
  • kan presentere samfunnsvitenskapelige forståelser av inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i utdanning og arbeidsliv

 

Ferdigheter

 

Studenten

  • kan analysere og vurdere kritisk hvordan utdanning og arbeid i vår samtid er påvirket av historiske utviklingslinjer
  • kan arbeide med de barrierer og muligheter som ligger i dagens komplekse samfunnsorganisering når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv
  • kan analysere og vurdere kritisk de mekanismene som innvirker på ekskludering og inkludering i utdanning og arbeidsliv og vurdere hvordan karriereveiledning kan innvirke på slike mekanismer

 

Generell kompetanse

 

Studenten

  • kan forklare betydningen av likestilling, sosial utjevning og kulturelt mangfold i utdanning og arbeid
  • kan medvirke til en økt forståelse for hvordan karriereveiledning kan påvirke ekskluderings- og inkluderingsmekanismer i utdanning og arbeid
  • kan analysere og begrunne betydningen av arbeid og utdanning sett i forbindelse med menneskers livsvilkår

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i at god karriereveiledning forutsetter innsikt i hvordan utdanning, arbeid og sosialt liv innvirker på menneskers livsvilkår. Sentrale tema som vektlegges er:

- historiske og aktuelle utviklingslinjer i samfunnets politikk og organisering av arbeid og utdanning

- mekanismer for inkludering og ekskludering

- kjønn, kultur og klasse som sentrale strukturelle dimensjoner

- betydningen av sosial rettferd og individets verdighet i et arbeidsliv i konstant endring

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert. Samlingene organiseres ut fra en kombinasjon av arbeidsformer som forelesning, demonstrasjoner, øvelser, gruppearbeid, skriving, litteraturstudier, studentframlegg, plenumsdrøftinger og oppgaveløsninger. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsning. Det gis veiledning underveis i arbeidet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I emne 3 jobber studenten med et større prosjekt som utvikles gradvis gjennom obligatoriske delinnleveringer (arbeidskrav).

Arbeidskrav 1: innlevering av prosjektskisse

Arbeidskrav 2: innlevering av videreutviklet skisse basert på tilbakemeldinger fra medstudenter. Veileder gir skriftlig tilbakemelding på arbeidskrav 2. 

Arbeidskrav 3: muntlig presentasjon av eget utviklingsprosjekt på samling

Nærmere retningslinjer for arbeidskrav 1-3 presenteres i studieguiden og ved studiestart.

Arbeidskrav 1-3 må være godkjent før studenten kan levere inn eksamen

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen hvor utviklingsprosjektet videreutvikles til en sammenhengende tekst i henhold til akademiske standarder og krav til vitenskapelig fremstilling.