Language: NOR | ENG
2021/2022

KARR3004/1 Karriereveiledning - prosesser og arbeidsmåter

Læringsutbytte

Kunnskap

 

Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i hvordan karriereveileders kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for den/de andres endrings- og handlingskompetanse
 • har kunnskap om relasjonskompetanser som etablerer, fremmer og vedlikeholder samarbeidet mellom karriereveileder og den/de andre
 • har oversikt over og innsikt i tilpasning av metoder og arbeidsmåter til ulike sekvenser i veiledningsprosessen, herunder mulighetene som ligger i en integrasjon av digitale medier i karriereveiledningen 

 

Ferdigheter

 

Studenten:

 • evner å sette rammer for, etablere relasjoner og lede veiledningsprosessene på en måte som fremmer den /de andre sin evne til å gjøre karrierevalg
 • har evne til å tilpasse og kritisk vurdere arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • har utviklet sin evne til å velge og begrunne sine arbeidsmåter i karriereveiledning

 

 

Generell kompetanse

 

Studenten:

 • har evne til systematisk å forbedre sin praksis gjennom å reflektere over sine erfaringer i lys av teoretisk kunnskap
 • er i stand til å kommunisere og samhandle i samsvar med yrkesetiske normer og verdier
 • har evne til å styre og lede forandringsprosesser i relasjoner til personer og grupper
 • evner å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i utviklingen av karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet

Innhold

I emnet utvikler studentene sin innsikt i karriereveiledningsprosessen. Det innebærer å videreutvikle evner til å planlegge, begrunne, gjennomføre, kritisk vurdere, evaluere og utvikle veiledning som ivaretar veisøkeres karrieremessige utviklingsbehov. I emnet integrerer deltakerne veiledningsteori og metoder i sine personlige arbeidsmåter. De lærer å reflektere faglig og systematisk over sine erfaringer, i den hensikt å utvikle sin kompetanse til å veilede individer og grupper.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert. Samlingene organiseres ut fra en kombinasjon av arbeidsformer som forelesning, demonstrasjoner, øvelser, gruppearbeid, skriving, litteraturstudier, studentframlegg, plenumsdrøftinger og oppgaveløsninger. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsning. Det gis veiledning underveis i arbeidet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Deltakelse på samlinger hvor studentene øver på utøvelse av veilederkompetanse
 • Innlevering av en arbeidsoppgave hvor studentene reflekterer over sin egen læreprosess i emnet på faglig grunnlag

Arbeidskravene må være godkjent før framstilling til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.