Language: NOR | ENG
2021/2022

KARR3006/1 Masteroppgave - karriereveiledning (Dybdemaster)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger med relevans for egen masteroppgave
 • har spesialisert innsikt i masteroppgavens forskningstema og kunnskap om aktuelle metoder for kunnskapsutvikling
 • kunnskap om aksepterte normer for vitenskapelig framstilling

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre et selvstendig arbeid som i alle faser er i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske krav
 • kan analysere eksisterende teori, metode og fortolkninger innen karriereveiledning og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • bidra med og formidle forskningsbasert kunnskap innenfor karriereveiledning på individ og samfunnsnivå

Generell kompetanse

Studenten kan

 • drøfte forskningsspørsmål innenfor karriereveiledning på grunnlag av teoretiske og erfaringsbaserte kunnskaper
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til profesjonelt arbeid innenfor karriereveiledning, og reflektere over forskningsetiske spørsmål
 • kritisk analysere ulike forskningsarbeiders gjennomføring og kunnskapsproduksjon

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med fokus på karriereveiledning. Den bygger på og videreutvikler de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som studenten har tilegnet seg i studiets første del. Gjennom arbeid med oppgaven skal studenten få mulighet til teoretisk og metodisk fordypning, få erfaring med vitenskapelige arbeidsformer og utvikle sin evne til å framstille forskningsbasert kunnskap. Masteroppgaven dokumenterer studentens kompetanse i å bruke vitenskapelig kunnskap og forskningsmetoder på en teoretisk, etisk og praksisrelevant måte.

Arbeids- og undervisningsformer

I arbeidet med emnet benyttes varierte arbeidsformer og tilnærmingsmåter som seminarer og veiledning på arbeidet med masteroppgaven. Det avholdes ulike seminarer, hvorav tre er obligatoriske. Disse har følgende hovedtema:

 1. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse,
 2. Empiri i et analytisk og teoretisk lys
 3. Sluttfaseseminar: Formidling av, og tilbakemelding på eget arbeid

Eksamen

Vurderingen bygger på masteroppgaven og et muntlig forsvar av oppgaven med intern og ekstern sensor. For å avlegge muntlig forsvar av oppgaven forutsettes det at den skriftlige oppgaven er godkjent av intern og ekstern sensor, og at alle de andre emnene er bestått.

 

Masteroppgaven vurderes av ekstern og intern sensor med karakterskalaen A til F. Ved justerende muntlig eksamen, skal studenten hovedsakelig prøves i tema som er behandlet i det forutgående skriftlige arbeidet.