Language: NOR | ENG
2021/2022

1MFV1031 Folkehelsesosiologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om og forståelse av hvordan individuelle og kollektive livsstilsvalg og helserelatert atferd kan forstås og forklares i sosiologiske termer;
 • har inngående kunnskap om og forståelse av hvordan helse og sykdom på populasjonsnivå kan forstås og forklares i sosiologiske termer.
 • har en kritisk informert forståelse av prosessen i utviklingen av politikk generelt og innen folkehelse i særdeleshet
 • har en kritisk informert forståelse av hvordan fysisk aktivitet er vektlagt som en viktig folkehelsestrategi i moderne samfunn

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk anvende relevante sosiologiske teorier og begreper for å analysere, forstå og forklare helserelaterte livsstilsvalg og atferd på individuell- og gruppenivå
 • kan anvende relevante sosiologiske teorier og begreper for å analysere og forklare folkehelsen på befolkningsnivå, spesielt i forhold til sosiale ulikheter i helse.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utforske et folkehelserelatert tema sosiologisk, og vurdere konsekvensene av et slikt perspektiv for politikk og praksis

Innhold

 • Den sosiologiske fantasi
 • Sosiologiske teoretikere og teorier og deres relevans for folkehelse
 • Sosiale skillelinjer og folkehelse: klasse, kjønn, etnisitet funksjonshemming
 • Sosiologiske perspektiver på livsstilsrelaterte sykdommer og helserelatert atferd
 • Fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving i folkehelsen
 • Politikk og folkehelse
 • Kapital: symbolsk, fysisk, sosial, økonomisk og kulturell
 • Kroppssosiologi
 • Diskurs og folkehelse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper
 • Presentasjoner
 • Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på samlinger (minimum 80%)
 • En plenumspresentasjon basert på utkastet til en skriftlig oppgave

Eksamen

Individuelt skriftlig essay med utgangspunkt i eget litteratursøk, som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter 

Eksamen kan gjennomføres på norsk.