Language: NOR | ENG
2021/2022

IDR4000 Kvantitativ metode og statistikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Kandidaten kan vurdere ulike forskningsdesign som er aktuelle innen fagområdet
 • Kandidaten kan vurdere den metodiske kvaliteten i ulike studiedesign
 • Kandidaten kan vurdere kvantitative metoder som benyttes for å innhente data om fysisk prestasjonsevne og helse, med særlig fokus på fysiologiske, cellebiologiske og molekylærbiologiske egenskaper
 • Kandidaten har kjennskap til sentrale aspekter ved helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med laboratoriearbeid
 • Kandidaten har inngående kunnskap om naturvitenskapelige tenkemåte og forskningstradisjoner med vekt på humanbiologiske metoder og problemstillinger
 • Kandidaten kan vurdere de statistiske metodene som er mest aktuelle innen fagområdet.

Ferdigheter

Studenten         

 • Kandidaten kan identifisere og gjøre kritiske vurderinger rundt sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger, og sette dette i sammenheng med statistikk og metode
 • Kandidaten kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder og bruke disse på hensiktsmessig måte innen oppgaveskriving og faglige diskusjoner
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre innsamling av kvantitative vitenskapelige data og presentere skriftlig analyse av dataene på en selvstendig måte
 • Kandidaten kan utføre arbeidsfysiologisk testing
 • Kandidaten kan utføre cellebiologiske og molekylærbiologiske analyser under veiledning
 • Kandidaten kan behandle innsamlede data på en ryddig og etterprøvbar måte
 • Kandidaten kan gjennomføre de statistiske analysene som er mest aktuelle innen fagområdet i et dataprogram

Generell kompetanse

Studenten

 • Kandidaten kan vurdere utvalgte vitenskapelige metoder og forskningsdesign, anvende disse, stå for praktisk datainnsamling i nye prosjekt og gjennomføre statistiske analyser på resultatene.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre dataanalyse på en slik måte at det blir reproduserbart og fremstilling av forskningsresultater skal være etterprøvbare.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig i henhold til fagområdets egenart og utforme vitenskapelige rapporter under veiledning

Innhold

Med bakgrunn i vitenskapsteori tar emnet for seg kvantitativ forskningsmetodikk i alle stadier i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt på mennesker. Det gjennomføres praktisk innsamling og analyse av data knyttet til fysiologiske variabler, cellebiologiske variabler og molekylærbiologiske variabler, med særlig fokus på de to sistnevnte. Statistiske metoder som er relevant for fagområdet vil bli gjennomgått i teori og praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Seminar
 • Praktisk arbeid / laboratoriearbeid
 • Forelesning
 • Veiledning
 • Rapportskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Laboratoriedeltakelse (minimum 80 %)
 • Innlevering av laboratorierapporter (Antall fremgår av undervisningsplanen)

Eksamen

Det benyttes mappeevaluering som eksamensform.

Mappeinnleveringen består av oppgaver og rapporter knyttet til de ulike temaene underveis i emnet.