Language: NOR | ENG
2021/2022

IDR4001 ForskSmi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner et godt vitenskapelig arbeid og godt skriftlig produkt
 • Vet hvilke søknader som må godkjennes før et forskningsprosjekt, slik som etiske godkjenninger, søknad til datatilsynet og preregistrering av kliniske studie
 • Har kunnskap om sentrale forskningsetiske normer og problemstillinger

Ferdighet:

Studenten

 • Kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder, vurdere deres kvalitet og bruke disse på hensiktsmessig måte innen planlegging av forskningsprosjekt, oppgaveskriving og faglige diskusjoner
 • Kan formidle avansert fagkunnskap muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan planlegge forsknings- og utviklingsarbeid, herunder å utarbeide problemstillinger og egnet forskningsdesign på grunnlag av eksisterende teori
 • Kan identifisere og diskutere etiske problemstillinger i forskning og gjøre etiske og moralske veivalg i eget vitenskapelige arbeide
 • Kan vurdere styrker og svakheter med ulike metoder, forskningsdesign og forskning generelt
 • Har erfaring med å veilede studenter på lavere grad

Innhold

Emnet inneholder undervisning som kan knyttes direkte til eget forskningsprosjekt, slik som utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, men også temaer som belyser styrker og svakheter med forskningsbasert kunnskap og ulike metoder som benyttes i forskning. Forskningsetikk og forskningsetiske normer gir studentene grunnlag for kritisk vurdering av egne så vel som andres forsknings- og utviklingsarbeid. Emnet vil også fungere som en møteplass mellom studenter og ansatte, der det informeres om pågående forskningsprosjekter eller det tas opp dagsaktuelle temaer.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Seminar
 • Nettbasert undervisning
 • Veiledning av studenter på lavere grad
 • Studentledede presentasjoner
 • Oppgaveskriving
 • Problembaserte oppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig presentasjon av forskningsrelatert tema for klassen
 • Veiledning av studenter på lavere grad
 • Muntlig presentasjon av egen prosjektbeskrivelse

Eksamen

Individuell skriftlig prosjektbeskrivelse som vurderes til bestått/ikke-bestått