Language: NOR | ENG
2021/2022

IDR3005/1 Masteroppgave

Læringsutbytte

Kunnskap:                                                         

  • Kandidaten har avansert kunnskap innen et avgrenset fagområde

 

Ferdighet:

  • Kandidaten kan gjennomføre selvstendige forskningsprosjekt under veiledning, inklusiv datainnsamling, bearbeiding og tolkning av data, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og regler
  • Kandidaten kan utarbeide og formidle faglige resonnement knyttet til innsamlede forskningsdata
  • Kandidaten kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder, vurdere deres kvalitet og bruke disse på hensiktsmessig måte innen oppgaveskriving og faglige diskusjoner
  • Kandidaten kan formidle avansert fagkunnskap innen et avgrenset fagområde muntlig og skriftlig, fundert på eksisterende vitenskapelige publikasjoner

     

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan bidra i planlegging, gjennomføring, analyse og sluttstilling av avanserte vitenskapelige prosjekt og innovasjonsprosesser
  • Kandidaten kan kommunisere og analysere avanserte faglige problemstillinger til allmennheten så vel som til fagpersoner

Innhold

Faget inneholder forskningsarbeid innen utvalgt tema, inkludert utarbeidelse av teoretisk begrunnede hypoteser/problemstillinger, datainnsamling, statistisk analyse av data og teoretisk fundert tolkning av data. Emnet munner ut i en skriftlig mastergradsoppgave i artikkelform.

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledning

Eksamen

Individuell skriftlig masteroppgave med tilhørende muntlig presentasjon og eksaminering som vurderes med gradert bokstavkarakter (A-F), der E er laveste ståkarakter. Oppgaven kan skrives på ett av de skandinaviske språkene eller engelsk.