Language: NOR | ENG
2021/2022

SVF3002 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid med ungdom

Læringsutbytte

Ved bestått har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

  • har inngående kunnskap om utdanning og arbeidsliv, arbeidsmarkedspolitikk og aktuelle tiltak for ungdom og unge voksne på nasjonalt og lokalt nivå.
  • Har avansert kunnskap om hva som hemmer og fremmer ungdoms muligheter for inkludering og tilknytning til arbeidsliv og utdanning
  • Kan analysere brukernes behov og har inngående forståelse for hvordan ulike faglige tilnærminger og arbeidsformer kan benyttes i arbeidsinkludering av ungdom og unge voksne med ulike behov

Ferdighet

Studenten

  • kan analysere hvordan politikk og strukturelle rammebetingelser påvirker sosialt arbeid innenfor arbeidsinkluderingsfeltet
  • kan analysere og reflektere over valg av ulike sosialfaglig tilnærmingsmåte med sikte på å fremme mestring, selvstendighet og arbeidsinkludering
  • kan kritisk analysere og utnytte muligheter som ligger i tverrprofesjonell samhandling og samarbeid med arbeidslivet

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i arbeidsinkludering til sjølstendige og kritiske analyser og praktisk gjennomføre arbeidsinkludering
  • kan bidra til organisasjonsmessig endring og innovasjon med sikte på arbeidsinkludering av ungdom og unge voksne

Innhold

Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialt arbeid med intensjonen om å fremme ungdom og unge voksnes arbeidsinkludering. Emnet vil ta for seg bl.a. hva en helhetlig tilnærming til oppfølging av ungdom med sammensatte behov og et marginalisert forhold til arbeidslivet innebærer.  Forståelsen av inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsprosesser vi vil bli vektlagt. For å fremme deltakelse, mestring og likeverd må inkluderingsarbeidet foregå i dialog med ungdom, representanter for arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner og andre sentrale samarbeidspartnere. Emnet vil legge vekt på perspektiver både knyttet til samfunnsutviklingen, arbeidsmarkedspolitikken og til ulike virkemidler på nasjonalt og lokalt nivå. Emnet vil ta opp hvordan tiltaksapparatet og samspillet med samarbeidspartnere organiseres og fungerer, og hvordan innovative prosesser og nye former for samhandling og tiltak kan skapes og utvikles. 

Emnet vil ha et særlig fokus på de faglige tilnærmingsmåtene som vektlegger ordinært arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering («place-train»). I tillegg er det andre tilnærmingsmåter som er viktige innen det sosialfaglige arbeidet, som gruppebasert endringsarbeid, lokalsamfunnsarbeid og strategisk planleggings- og utviklingsarbeid. Muligheter og betingelser for ulike tilnærmingsmåter innen arbeidsinkluderingsfeltet vil bli tematisert og drøftet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet baserer seg på samlinger med varierte undervisnings- og læringsmetoder med forelesninger og litteraturstudier.   Videre blir det gjennomført seminarer, gruppearbeid, skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner. Det forventes at studenter som arbeider innen velferdsfeltet har med seg problemstillinger fra sin yrkespraksis som de kan jobbe med gjennom studiet. Det vil legges vekt på å bidra til at studentene kombinerer konkrete kunnskaper om og erfaringer fra sin yrkespraksis med kritisk refleksjon.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha gjennomført to godkjente arbeidskrav. Det vil framgå av undervisningsplanen for emnet hva slags arbeidskrav dette er. Det er krav om 75% tilstedeværelse for å få emnet godkjent. 

Eksamen

Studentene skal skrive en individuell skriftlig hjemmeeksamen om et selvvalgt tema som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før oppgaven innleveres. Bokstavkarakterer (A-F) benyttes.