Language: NOR | ENG
2021/2022

PAB2003/2 Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva tverrfagligsamarbeid er, og hvordan gode samarbeidsrutiner og klima sikres
 • har inngående kunnskap om tjenestetilbudets oppbygging lokalt, samt oversikt over lokale og regionale tiltak rettet mot barn og unge som har til hensikt å bedre deres psykiske helse
 • har inngående kunnskap om de spesialiserte tjenestene innen barne- og ungdomsfeltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende lovverk og forskrifter som er relevant for samarbeid med andre om komplekse oppgaver knyttet til å sikre best mulige tilbud til barn og unge
 • kan analysere hindringer og motstand i samarbeidet og tilrettelegge for fungerende samarbeid og rutiner

Generell kompetanse

Studenten

 • kan faglig begrunne behovet for tverrfaglig samarbeid
 • kan bidra til kunnskapsbasert tilrettelegging for godt samarbeid

Innhold

 • Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid i teori og praksis
 • Samarbeidskompetanse og samhandlingskompetanse
 • Kompetansegrenser og kompetanseoverføring
 • Profesjonsgrenser og profesjonskamper
 • Juridiske muligheter og begrensning
 • Kompetanse og kunnskapsutvikling
 • Veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

• forelesning

• gruppearbeid

• selvstudium

• oppgaveskriving

• veiledning 

• bruk av læringsplattform Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I tilknytning til emnet Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge skal det leveres 1. skriftlig individuelt arbeidskrav. Arbeidskravet skal gi studenten nødvendig trening knyttet til faglige og formelle krav til oppgaveskriving.

Deltakelse i undervisning og gruppearbeid obligatorisk. Det foretas nærværsregistrering. I henhold til Helsedirektoratets kravspesifikasjoner må hver student få bekreftet tilstedeværelse i minimum 300 arbeidstimer pr. år fordelt over 8 måneder pr. år. Det er krav om 75% tilstedeværelse på samlinger. Dette gjelder både undervisning og seminarer.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 10 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.