Language: NOR | ENG
2021/2022

PAB2001/1 Kompetanse- og tjenesteutvikling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten 

 • har utvidet kunnskap og forståelse for grunnleggende vilkår for å fremme barn og ungdoms vekst og læring 
 • har kunnskap om barns rettigheter i henhold til eksisterende lovverk
 • har inngående kunnskaper om psykisk helsefremmende utviklingsarbeid som underlag for tjenesteutvikling
 • har inngående kunnskap om ulike medvirkningsmetoder i tjenesteutvikling 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap til faglig forankret tjenesteutvikling rettet mot helhetlig arbeid med barn og unge
 • kan planlegge medvirkningsbaserte prosesser og rapporteringer
 • kan anvende kunnskap til faglig og etisk refleksjon over egen praksisutøvelse 
 • kan kritisk reflektere over hvordan utviklingsarbeid kan gjennomføres i praksis 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til å styrke lokal kompetanse om barn og unges psykiske helse i et samlet sektoroverskridende og samordnet lokalt tilbud
 • kan bidra til kvalitetssikring og tverrfaglighet i tjenestetilbudet rettet mot barn og unge
 • kan reflektere over egne bidrag i direkte møte med, og samarbeid med barn/unge og tverrfaglige/tverretatlige samarbeidspartnere

Innhold

 • Psykisk helse
 • Makt /avmakt
 • Etikk
 • Aktuell lovgivning
 • Forebygging
 • Kommunikasjon, samhandlingsteori og relasjonskompetanse
 • Behovskartlegging i psykososialt arbeid
 • Brukerstyring i tjenesteutvikling
 • Tverrfaglig samarbeid i tjenesteutvikling

Arbeids- og undervisningsformer

• forelesning

• gruppearbeid

• selvstudium

• oppgaveskriving

• veiledning 

• bruk av læringsplattform Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I tilknytning til emnet Kompetanse- og tjenesteutvikling skal det leveres 3 skriftlige halvårlige grupperapporter. Rapportene leveres i slutten av de 3 første semestrene. Gjennom rapporteringen får veileder innsikt i gruppemedlemmenes samarbeid og prosess fram mot oppgaveinnlevering i 4. semester.

For øvrig er deltakelse i undervisning og gruppearbeid obligatorisk. Det foretas nærværsregistrering. I henhold til Helsedirektoratets kravspesifikasjoner må hver student få bekreftet tilstedeværelse i minimum 300 arbeidstimer pr. år fordelt over 8 måneder pr. år. Det er krav om 75% tilstedeværelse på samlinger. Dette gjelder både undervisning og seminarer.

Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen med individuell muntlig høring.

Prestasjonen vurderes til Bestått/ikke bestått. Den tverrfaglig sammensatte gruppen har max 8 medlemmer.