Language: NOR | ENG
2021/2022

PAB2002/2 Psykisk helse hos barn og unge

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om perspektiver på barn og unges utvikling og identitetsdannelse
 • har god kjennskap til psykiske plager og lidelser hos barn og unge
 • har inngående kunnskap om forhold som hemmer og fremmer god psykisk helse
 • har inngående kunnskap og forståelse for hvordan sosiale problemer, rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i barns og ungdoms nære omgivelser påvirker barns og ungdoms utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for og forsterke barn og unges egenverd gjennom tilrettelegging av muligheter for bruk av deres egne ressurser
 • kan gjøre en kritisk og etisk refleksjon over egen praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende teori som underlag for vurdering av ulike universelle, selektive og indiserte tiltak som fremmer utvikling av god psykisk helse hos barn og unge
 • kan vurdere ulike tverrfaglige innsatsers muligheter og begrensninger i arbeide med psykososiale og psykiske vansker hos barn og unge

Innhold

Utviklingspsykologi

 • Identitetsdannelse
 • Kulturforståelse
 • Resilens
 • Mestring og marginalitet
 • Psykisk helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

• forelesning

• gruppearbeid

• selvstudium

• oppgaveskriving

• veiledning 

• bruk av læringsplattform Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I tilknytning til emnet Psykisk helse hos barn og unge skal det leveres 1. skriftlig individuelt arbeidskrav. Arbeidskravet skal gi studenten nødvendig trening i kobling mellom sentrale faglige begreper og egne praksiserfaringer.

Forøvrig er deltakelse i undervisning og gruppearbeid obligatorisk. Det foretas nærværsregistrering. I henhold til Helsedirektoratets kravspesifikasjoner må hver student få bekreftet tilstedeværelse i minimum 300 arbeidstimer pr. år fordelt over 8 måneder pr. år. Det er krav om 75% tilstedeværelse på samlinger. Dette gjelder både undervisning og seminarer.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 6 timer. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen