Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM10 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale historiske, politiske og ideologiske utviklingslinjer knyttet til psykisk helsearbeid
 • kan redegjøre for sammenhenger og konsekvenser av ulike perspektiver på psykiske lidelser og psykisk helse
 • har inngående forståelse av brukerperspektivet og betydningen av brukerens erfaringskunnskap.
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom oppvekstmiljø, beskyttende og belastende faktorer og sårbarhet for utvikling av psykisk uhelse på ulike nivå, individ, gruppe, lokalmiljø, samfunn

Ferdigheter:

Studenten

 • kan vurdere å drøfte kritisk hvordan psykiske lidelser beskrives og oppleves
 • har oversikt over ulike kunnskapsformer i psykisk helsearbeid

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere kritisk over perspektiv og behandlingsideologier og deres relevans for psykisk helsearbeid
 • kan vurdere og drøfte hvilke konsekvenser psykiske lidelser kan ha i hverdagen
 • kan reflektere kritisk over betydningen av kunnskapsbasert praksis i lys av ulike kunnskapsformer

Innhold

 • Sentrale begreper og verdier i psykisk helsearbeid
 • Helsefremmende og forebyggende aspekter innen psykisk helsearbeid
 • Brukerperspektivet i psykisk helsearbeid
 • Utviklings- og personlighetspsykologi
 • Psykiske lidelser – klassifikasjoner, uttrykksformer og erfaringer
 • Ulike perspektiver, teorier og behandlingsmodeller relatert til psykiske lidelser
 • Psykisk helse relatert til kultur, livsløp og livshendelser
 • Stigma, eksklusjon, utenforskap og integreringsprosesser
 • Kunnskapsbasert praksis og informasjonskompetanse
 • Veiledning og veiledningstradisjoner

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Veiledningsgrupper
 • Opplevelsesorientert læring
 • Ferdighetstrening

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 1 gruppeoppgave med fremlegg i plenum
 • Deltagelse i gruppeveiledning

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 1 uke. Omfang 3500 ord (+/- 10 %).  Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.