Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM40 Etikk og menneskesyn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte.

Kunnskap

Studenten

 • Kan redegjøre for og drøfte sammenhengen mellom menneskesyn og ulike etiske teorier
 • Kan identifisere og bedømme grunnleggende etiske verdier og prinsipper i egen yrkesprofesjon
 • Kan redegjøre inngående for etiske refleksjonsmodeller og etiske kriterier

Ferdigheter

 • Kan identifisere, analysere og drøfte inngående ulike etiske dilemmaer i psykisk helsearbeid
 • Kan fremvise avansert refleksjon og argumentasjon over etiske spørsmål og etiske problemstillinger

Generell kompetanse

 • Har redegjørende og bedømmende kunnskap om sammenhengen mellom etiske teorier, verdier og menneskesyn relatert til konkrete situasjoner i praksis
 • Kan reflektere inngående over egne holdninger
 • Kan anvende avansert etisk kunnskap i møter innen psykisk helsearbeid på en slik måte at det vises respekt og verdighet for liv

Innhold

 • Grunnleggende etiske aspekter relatert til arbeid med mennesker med psykiske lidelser
 • Etiske teorier i psykisk helsearbeid
 • Etiske dilemma i psykisk helsearbeid (inkl. makt og tvang)
 • Sammenhengen mellom etikk, menneskesyn og omsorgsideologi
 • Prinsippbasert og ikke-prinsippbasert yrkesetikk med relevans for psykisk helsearbeid
 • Humanistisk og ikke-humanistisk menneskesyn – relatert til psykisk helsearbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Arbeid i grupper

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltagelse i gruppeveiledning.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe med 2-4 personer over to uker. Omfang: 3000 (ord +/- 10 %). Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa ansvarlig for alt innhold i oppgaven. Oppgaven vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.