Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM41 Kommunikasjon og utøvelse av relasjonskompetanse i teori og praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om relasjonenes forutsetninger og betydning for psykisk helse
 • har inngående kunnskap om relasjonelle utfordringer og betydningen av bevisst videreutvikling av egen relasjonskompetanse
 • har evne til å drøfte psykisk helsearbeid som et samspill mellom individ, familie, gruppe og samfunn, og bidra til utvikling og endring

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk reflektere over egne og andres kommunikasjonsmåter og prøve ut nye tilnærminger i videreutvikling av relasjonell kompetanse
 • evner å identifisere, forklare, bedømme og prøve ut den psykiske helsearbeiders ansvars-, funksjons- og arbeidsområde både i institusjon og innen lokalbasert psykisk helsearbeid
 • kan anvende og drøfte ulike metoder i psykisk helsearbeid
 • behersker perspektivbevissthet knyttet til forståelse, samhandling og samarbeid med aktuelle aktører

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående kunnskap om egen kommunikasjon og samhandling
 • tar initiativ til å reflektere systematisk over egen og andres kommunikasjonsform og tar praktiske grep for å videreutvikle relasjonell kompetanse
 • benytter relevant kunnskap for å forstå konflikter og bidra til konfliktløsning og gode endringsstrategier
 • har en helhetsforståelse av sin yrkesidentitet basert på faglig selvforståelse og evne til tverrfaglig samarbeid
 • viser selvstendighet i det å anvende relevante kliniske ferdigheter, arbeidsformer og behersker en moden perspektivbevissthet i ulike kontekster

Innhold

Dette emnet består av teoretisk undervisning og 6 uker klinisk praksis med spesielt vekt på kommunikasjon og relasjonenes betydning.

 • Kommunikasjon, samhandlingsteorier og relasjonskunnskap knyttet til enkeltpersoner med psykiske lidelser, familie, grupper og nettverk
 • Forståelse, møte og samhandling med mennesker med ulike psykiske lidelser, uttrykksformer og kriser
 • Holdninger, kunnskaper og ferdigheter relatert til ivaretakelse av grunnleggende behov, medikamentell behandling og bruk av tvang
 • Relasjon i tilknytning til makt/avmakt, tvang og kontrolltiltak, konflikt og konflikthåndtering
 • Ulike handlingsalternativer og metoder i psykisk helsearbeid
 • Miljøterapi
 • Psykisk helsearbeid i et multikulturelt perspektiv
 • Samtidig behandling av rusproblemer og psykiske lidelser
 • Pasient/brukerrettigheter bl.a. individuell plan
 • Kunnskapsutvikling i praksis
 • Helsespedagogikk og livsmestring gjennom læring, aktivitet og arbeid
 • Veiledningsteori og erfaring med veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Teori:

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Veiledning i gruppe
 • Kommunikasjonsøvelser i gruppe
 • Gruppearbeid

Praksis:

 • Individuell praksis (6 uker på heltid, 30 timer pr uke) 
 • Individuell veiledning i praksisfeltet

Praksis tilpasses kandidatens tidligere erfaring og kunnskapsnivå og tilbys som tre ulike varianter; utenlandsstudier (for studenter som har tidligere praksis erfaring fra psykisk helsearbeid), ordinær praksis i kommuner eller spesialisthelsetjeneste (for studenter uten tidligere erfaring fra psykisk helsearbeid) og utviklingsprosjekt på eget arbeidsted (for studenter som kan dokumentere minst to års praksis med psykisk helsearbeid). Det er utarbeidet egne retningslinjer for praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse i veiledningsgruppe
 • Kommunikasjonsøvelser i gruppe
 • 2 individuelle refleksjonsnotat i kommunikasjonskunnskap
 • 1 digital historiefortelling
 • 6 ukers individuell praksis

Eksamen

Individuell praksisrapport, som vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.