Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM42 Vitenskapelig metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteori
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen
 • har forståelse av forskningsetikk innen det spesifikke fagområdet psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om relevante kvalitative og kvantitative forskningsdesign

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre et systematisk litteratursøk
 • kan bruke relevante begrep, teorier og perspektiv kritisk i utforming av en problemstilling innenfor psykisk helsearbeid
 • kan planlegge og begrunne både et kvalitativt og kvantitativt forskningsprosjekt med forankring i relevant litteratur 
 • kan ivareta forskningsetiske prinsipper, retningslinjer og lover, i et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende relevante metoder i forskning innen psykisk helsearbeid med særlig vekt på praksisnær kunnskapsdannelse
 • kan systematisere og formidle forskning innen psykisk helsearbeid

Innhold

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsprosessen
 • Brukermedvirkning i forskning
 • Kritisk evaluering og gjennomgang av forskningslitteratur
 • Design og prosess i kvalitative og kvantitative studier
 • Metoder for datainnsamling for kvalitativ og kvantitativ metode
 • Det kvalitative forskningsintervjuet
 • Grunnleggende analyse av kvantitative og kvalitative data og bruk av statistikkanalyseprogrammer
 • Begreper og metoder for kvalitetsvurdering av metoder og forskning 
 • Forskningsetikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert. 

 • Nettforelesninger
 • Samlinger med studentaktive læringsformer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Metodeveiledning i gruppe
 • En arbeidsoppgave i gruppe, med fremlegg 
 • En individuell oppgave knyttet til litteratursøk

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste stå karakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.