Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM31 Organisering og utøvelse av tjenester i teori og praksis

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en innføring i organisering og samarbeidsformer mellom ulike nivåer i helsetjenesten. I emnet inngår 4 uker prosjektpraksis hvor studentene har ansvar for å organisere eget arbeid i grupper. I løpet av praksisperioden skal studentene planlegge og gjennomføre en undersøkelse av praksisfeltet.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kan identifisere og reflektere over hvordan samfunnet ved det offentlige, private og frivillige hjelpeapparatet møter og har møtt behov for omsorg og hjelp hos mennesker med psykiske lidelser
 • kan drøfte hvordan man kan og bør imøtekomme behov hos mennesker med psykiske lidelser i fremtiden
 • har kunnskap om prosjektorganisering og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere og forklare ulike yrkesgruppers funksjonsområde i hjelpeapparatet.
 • kan benytte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i utforsking av praksisfeltet
 • kan kritisk drøfte kunnskap om tverrfaglig samarbeid.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og har en kritisk drøftende holdning til aktuelle politiske føringer for psykisk helsearbeid
 • har innsikt i samfunnets organisering på ulike forvaltningsnivå

Innhold

 • Organisasjonsteori
 • Organisasjonspsykologi
 • Politiske føringer innen psykisk helsearbeid
 • Rettssikkerhet og lovgivning
 • Brukerperspektivet: ledelse, deltagelse og samarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer
 • Lokalsamfunnets betydning for psykisk helse
 • Prosjektteori
 • Videreformidling av kunnskap

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektpraksis i gruppe
 • Opplevelsesorientert læring
 • Ferdighetstrening

Det er utarbeidet egne retningslinjer for prosjektpraksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse i veiledningsgruppe
 • 4 uker prosjektpraksis
 • 2 timer veiledning på prosjektrapport, hvor alle i gruppen må delta
 • Fremlegg av prosjektrapport, hvor alle i gruppen må delta

Eksamen

Prosjektrapport i gruppe med 3-5 personer. Omfang: 5000 ord (+/- 10 %).  Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa ansvarlig for alt innhold i oppgaven. Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.