Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM100 Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • ha inngående kunnskap på et begrenset område innen psykisk helse og psykisk lidelse
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i relevant kunnskap for fagfeltet
 • kan vurdere holdbarhet av forskning og kunnskapsutvikling og bidra til formidling av relevant fagutvikling og forskning

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende avansert kompetanse i kildesøk og vurdering av kilders holdbarhet, og relevans i arbeidet med faglig problemstilling
 • kan reflektere over og analysere en problemstilling i lys av empirisk og teoretisk kunnskap
 • kan gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning
 • kan legge frem sitt eget arbeid på en åpen og reflektert måte og kritisk understøtte medstudenters arbeid

Generell kompetanse:

Studenten

 • har evne til nytenkning og kan anvende sine kunnskaper på nye områder innen psykisk helsearbeid
 • kan analysere fag-, yrkes - og forskningsetiske problemstillinger innen psykisk helsearbeid
 • kan formidle kunnskap til fagpersonell og brukere/pårørende

Innhold

Fordypningsoppgaven er en litteraturstudie som relateres til sentrale problemstillinger innen psykisk helsearbeid. Oppgaven kan være en del av forberedende arbeid til masteroppgaven. Det er egne retningslinjer for innhold og gjennomføring av oppgaven.

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Litteratursøk
 • Litteraturreview
 • Vurdere forskningsresultater relatert til egen problemstilling
 • Kunnskapsformidling muntlig og skriftlig

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal under veiledning skrive en fordypningsoppgave individuelt eller i gruppe på 2 personer.

 • Forelesninger
 • Veiledning på oppgaven individuelt eller i gruppe
 • Oppgaveseminar med opponentskap
 • Workshops
 • Arbeid i grupper

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse i veiledningsgruppe
 • Utarbeidelse og framlegg av prosjektskisse for fordypningsoppgaven
 • Oppgaveseminar med framlegg av egen oppgave og opponentskap
 • Obligatorisk veiledning på oppgaven, 2 timer

Eksamen

Fordypningsoppgave individuelt eller i gruppe på 2 personer. Omfang: 7500 ord (+/- 10 %). Vurderes med graderte bokstaver fra A-F, der E er laveste stå karakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.