Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM61 Vitenskapsteori

Læringsutbytte

Emne i vitenskapsteori skal gi studenten innsikt i vitenskapens filosofiske basis og metoder som er
nødvendige for et masterstudium. Kandidaten skal bevisstgjøres om muligheter for kunnskapsdannelse
i praksis. Kandidaten oppøver etisk bevissthet i forhold til forskningsetikk.
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ontologi, epistemologi og paradigmebegrepet
 • har inngående kunnskap om tradisjonelle og nyere vitenskapelige retninger
 • kan vurdere kvaliteten av kunnskapsdannelsen, dens rekkevidde og begrensninger og hvordan
 • den kan anvendes i praktisk psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om sammenheng mellom vitenskapsteoretiske retninger og
 • metodologiske tilnærminger innen psykisk helsearbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og vurdere ulike vitenskapsteoretiske retninger og deres kunnskapsteoretiske
 • grunnlag(anspråk)
 • kan relatere ulike vitenskapelige retninger til sentrale problemstillinger innen psykisk helsearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på en kritisk måte vurdere og bruke vitenskapsteoretiske begreper og perspektiver i utvikling av fag - og forskningsprosjekter innen psykisk helsearbeid

Innhold

 • Ontologi, epistemologi
 • Paradigmebegrepet
 • Rasjonalisme, empirisme, positivisme, hermeneutikk, fenomenologi, etnologi
 • Kritisk teori, diskursanalyse, sosial konstruktivisme, fenomenografi
 • Sammenhengen mellom vitenskapsteori og metodologi

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over en uke. Omfang 2500 ord (+/- 10 %). Vurderes til
Bestått/Ikke bestått.