Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM85 Vitenskapelig metode med fordypning i datainnsamling og analyse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data
 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder for dataanalyse
 • har kunnskap om aksjonsforskning og praksisnær forskning i psykisk helsearbeid
 • har kunnskap om vitenskapelig publisering

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre datainnsamling av kvalitative og kvantitative data
 • kan planlegge og gjennomføre dataanalyse av kvalitative og kvantitative data
 • kan koble kvantitativ og kvalitativ forskning metodisk (mixed Methods)
 • kan tolke, drøfte og formidle kvalitative og kvantitative funn i psykisk helsearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere forskningslitteratur
 • kan planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid
 • kan forstå og anvende forskningsetiske prinsipper, retningslinjer og lover i et forskningsprosjekt

Innhold

Kvalitativ metode:

 • Datainnsamling og design innen kvalitativ forskning; f.eks. dybdeintervju, fokusgruppeintervju, feltarbeid/etnografi
 • Analyse av kvalitative data; f.eks. hermeneutisk - fenomenologisk, narrativ, diskurs, grounded theory
 • Tolkning, drøfting og presentasjon av kvalitative funn

Kvantitativ metode:

 • Datainnsamling og design innen kvantitativ forskning; f.eks. observasjonsstudier, intervensjonsstudier
 • Analyse av kvantitative data; f.eks. bivariat og multivariat analyse, korrelasjon, regresjon, signifikanstest
 • Tolkning, drøfting og presentasjon av kvantitative data

Datakvalitet; f.eks. validitet, reliabilitet, overførbarhet

Aksjonsforskning

Evalueringsforskning

Mixed Methods

Forskningsetikk og lovverk

Formidling av forskning, publisering

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Øvelser
 • Gruppearbeid
 • Arbeidsoppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Arbeidsoppgave i kvalitative metoder
 • Arbeidsoppgave i kvantitativ metoder

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen over 4 timer. Vurderes med bokstavkarakterer fra A-F, med E som laveste ståkarakter.