Language: NOR | ENG
2021/2022

4PM791 Masteroppgave i psykisk helsearbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap om vitenskapsteori, metodologiske retninger, forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevant for psykisk helsearbeid
  • har inngående oversikt over forskningsstatus i psykisk helsearbeid

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre et selvstendig forsknings- og fagutviklingsprosjekt knyttet til et emne innen psykisk helsearbeid og formidle resultatet skriftlig og muntlig
  • kan vurdere andres fag- og forskningsprosjekt innen psykisk helsearbeid
  • kan systematisk og kritisk analysere gjennomføringen av eget prosjekt og formidle og drøfte dette skriftlig

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i fag- og forskningsutvikling for å bidra til innovasjon og fagutvikling innen psykisk helsearbeid
  • kan formidle egen og andres fag- og forskning i aktuelle fora

Innhold

Mastergradsoppgaven kan relateres til sentrale problemstillinger innen psykisk helsearbeid generelt, eller den kan være tilknyttet de valgfrie fordypningsemnene.

Mastergradsoppgaven kan enten være en monografi eller bestå av en artikkel med en rammeberetning og som oppfyller vanlige krav til vitenskapelig arbeid. Dette betyr at oppgaven skal bygge på en presis problemstilling, at studenten skal gjøre begrunnede og selvstendige metodevalg og identifisere egnet teori. Det er utarbeidet retningslinjer for mastergradsoppgaven som skal følges ved gjennomføringen av oppgaven. Omfanget av oppgaven er på 17500 til 24500 ord. (1 side er ca. 350 ord.)

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene skal under veiledning skrive en mastergradsoppgave individuelt eller gruppe. Det gis normalt 12 timers veiledning per student i forbindelse med mastergradsoppgaven. Det utarbeides en veiledningskontrakt mellom veileder og student. Denne skal inneholde plan for arbeidet (inkludert en presisert tidsplan). 4 timer veiledning er obligatorisk, hvorav 2 i starten av skriveperioden og 2 i slutten.

Underveis i skriveperioden arrangeres det obligatoriske oppgaveseminarer. Her skal studentene legge frem sine prosjekter til kritisk drøfting med lærere og medstudenter, og de skal være opponent for en medstudents presentasjon av sin oppgave. Under oppgaveseminarene vil både teoretiske og metodiske spørsmål bli behandlet og relatert til fordypningsområdene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Prosjektbeskrivelse
  • Deltagelse på oppgaveseminarer med fremlegg og opponentskap
  • 4 timers individuell veiledning (eventuelt i gruppe), 2 i starten av skriveperioden og 2 i slutten

Eksamen

Masteroppgaven skrives individuelt eller i gruppe på 2 personer. 

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste stå karakter.