Language: NOR | ENG
2021/2022

4PTABU10 Praksis: Tannpleie for barn og unge

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende hygieniske prinsipper i tannklinikken
 • kan registrere og diagnostisere karies i melketenner ved hjelp av klinisk undersøkelse og Bitewing   
 • kan registrere og diagnostisere de vanligste sykdommer i munnhulen hos barn
 • kan føre pasientjournal i henhold til krav
 • kan utarbeide behandlingsplan
 • kan vurdere når pasienten bør henvises
 • kan tilpasse kommunikasjon og non-operativ behandling til alder, utvikling, kultur og etnisitet
 • kan tilpasse kommunikasjon og non-operativ behandling når et barn viser redsel for undersøkelse og behandling
 • kan anvende pedagogiske metoder i helsefremmende- og forebyggende arbeid rettet mot barn, i og utenfor tannklinikk
 • overholder taushetsplikten 

Generell kompetanse

Studenten:

 • møter pasient, pårørende og kollegaer med anerkjennelse og respekt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i kunnskap om klinisk tannpleie og odontologiske fag

Innhold

 • Hygiene i tannklinikk
 • Helsefremmende og forebyggende tilnærminger
 • Interseptiv behandling
 • Klinisk undersøkelse, bitewing, vurdering og diagnostisering
 • Tiltak og evaluering
 • Dokumentasjon
 • Respekt og kommunikasjon
 • Taushetsplikt

Arbeids- og undervisningsformer

6 ukers veiledet praksis i offentlig tannklinikk. Det er krav om 90% deltakelse i praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen spesielle krav

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått.