Language: NOR | ENG
2021/2022

4PTAEL10 Praksis: Tannpleie for eldre

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Ferdighet

Studenten:

 • kan se sammenheng mellom diagnose, medisinbruk og oral helsetilstand
 • kan utarbeide behandlingsplan og begrunne og dokumentere funn og tiltak
 • kan utføre munnstell på hjelpetrengende eldre
 • kan utføre belegg- og slimhinneindeks (BSI)
 • kan utføre scaling med nyoppsatte håndinstrumneter og airscaler
 • kan pusse fyllinger som retinerer plakk
 • kan utføre systematisk periobehandling
 • kan sette infiltrasjonsanestesi
 • kan bidra til å fremme oral helse hos friske eldre på ulike arenaer  
 • kan samarbeid tverrprofesjonelt for å skape et koordinert og helhetlig tjenestetilbud
 • kan iverksette undervisning og veiledningstiltak rettet mot pleiepersonell/pårørende
 • kan bidra til å styrke pasientens brukermedvirkning
 • kan reflektere over faktorer som kan true pasientens autonomi og rettigheter

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan møte eldre med respekt, omtanke og moralsk ansvarlighet
 • tar hensyn til pasientenes forutsetninger for å ta ansvar for den orale helsen
 • kan anvende helse- og sosialpolitiske føringer og lovverk i klinisk praksis
 • kan vurdere praksisstedets mål- og verdigrunnlag

Innhold

 • Klinisk undersøkelse, vurdering og diagnostikk
 • Tiltak og evaluering
 • Respekt, kommunikasjon og tverrprofesjonelt samarbeid
 • Undervisning og veiledning av pleiepersonell
 • Helsefremmende og forebyggende tilnærming på ulike tjenestenivå

Arbeids- og undervisningsformer

6 ukers praktiske studier på tannklinikk i den offentlige tannhelsetjenesten. Det er krav om minimum 90 % oppmøte i praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen spesielle krav

Eksamen

Praksisperioden vurderes til bestått/ikke bestått.