Language: NOR | ENG
2021/2022

4PTASP11 Praksis: Tilrettelagte tannhelsetjenester

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Ferdigheter

Studenten:

 • kan se sammenheng mellom diagnose og oral helsetilstand
 • kan identifisere endringer i munnhulen som kan skyldes spiseforstyrrelser og overgrep  
 • kan bidra til god tannhelse hos pasienter med psykisk lidelse, odontofobi, psykisk funksjonshemming og spiseforstyrrelser ved å vurdere, planlegge og iverksette tannpleietiltak og/eller henvise til tannlege, dokumentere og evaluere tiltak
 • kan gjennomføre praktiske tannpleietiltak på en tilpasset og hensynsfull måte
 • kan veilede og undervise pasienter, pårørende og annet helsepersonell
 • bidrar til å iverksette helsefremmende og forebyggende arbeid i tverrprofesjonelt team
 • kan reflekterer over tiltak i tråd med sosialpolitiske føringer og lovverk
 • kan reflektere over etiske dilemma og valg tannpleieren må ta stilling til

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bidra til faglig utvikling ved å utveksle synspunkter på praksisstedets mål- og verdigrunnlag
 • kan diskutere problemstillinger med andre faggrupper og bidra til samarbeid for å styrke pasientens mestring av orale helstiltak
 • er bevisst sin plikt til å opplyse til barnevern ved mistanke om misbruk og overgrep av barn 

Innhold

 • Pasientens opplevelse av sin situasjon
 • Brukermedvirkning og mestring
 • Behandlingsplan, tannpleietiltak, dokumentasjon og evaluering
 • Vurdering og prioritering av tiltak
 • Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid   
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Etiske utfordringer som makt, tvang, integritet, verdighet, medbestemmelse og samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

6 ukers praktiske studier på tannklinikk i den offentlige tannhelsetjenesten. Det er krav om minimum 90 % oppmøte i praksis. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen spesielle krav.

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.