Language: NOR | ENG
2021/2022

4PTAVO10 Praksis: Tannpleie for voksne

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Ferdighet

Studenten:

 • kan registrere/diagnostisere karies og periodontale forhold klinisk og røntgenologisk
 • kan beherske røntgenologisk opptaksteknikk og vurdere røntgenbilder
 • kan rekvirere legemidler til bruk i tannpleiepraksis
 • kan utarbeide behandlingsplan og føre journal
 • kan sette i verk tiltak på grunnlag av behandlingsplan
 • kan vurdere tiltak med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis
 • kan veilede pasienter slik at mestringskompetansen øker
 • bidrar til å fremme pasientens autonomi og selvbestemmelse
 • kan finne og vurdere praksisstedets mål- og verdigrunnlag

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon i tverrfaglig samarbeid
 • viser holdninger og handlinger i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Innhold

 • Klinisk undersøkelse, vurdering og diagnostikk
 • Røntgenundersøkelse og  –diagnostikk, vurdering og  tiltak
 • Legemidler
 • Pasientautonomi
 • Veiledning, endringsarbeid og samarbeid
 • Tannhelsetjenestens organisering
 • Kunnskapsbasert praksis

Arbeids- og undervisningsformer

6 ukers praktiske studier på tannklinikk i den offentlige tannhelsetjenesten. Det er krav om minimum 90 % oppmøte i praksis. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen spesielle krav

Eksamen

Praksisperioden vurderes til bestått/ikke bestått.