Language: NOR | ENG
2021/2022

4TABA10 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap innen en tannpleiefaglig problemstilling
 • har forståelse for tannpleiefagets kunnskapsgrunnlag
 • har kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske retninger
 • har kjennskap til betydningen av vitenskapsteoretisk grunnlag for kunnskapsutvikling
 • har forståelse for betydningen av forskning for utvikling av praksis

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid ut fra en problemstilling som har relevans for tannpleiefag- og praksis
 • kan søke etter fag- og forskningsartikler og vurdere relevans i forhold til valgt problemstilling
 • kan anvende forskningsresultater for å belyse en tannpleiefaglig problemstilling
 • kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig med en trygt forankret profesjonsidentitet

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende ulike teorier som tenkningsgrunnlag for praktiske problemstillinger
 • har evne til kritisk å vurdere egen erfart praksis, og kan reflektere over og komme med forslag til forbedringer
 • har forståelse for de ulike trinn i forskning- og fagutviklingsprosesser
 • kan drøfte og kritisk vurdere valgte tannpleiefaglige problemstilling på en slik måte at profesjonsidentitet og etisk bevissthet synliggjøres
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter i faglige diskusjoner med medstudenter og annet helsepersonell

Innhold

 • Litteraturstudie
 • Vitenskapsteori
 • Kvalitative/kvantitative  forskningsmetoder
 • Sjekklister for vurdering av forskningsartiklers relevans for problemstilling
 • Trinnene i  forskningsprosessen / fagutvikling- kunnskapsbasert praksis
 • Forskningsetikk
 • Teorier og modeller relevante for tannpleie
 • Tannpleierprofesjonen
 • Tannpleieren som kliniker, samarbeidspartner, fagutvikler og leder av eget fagområde
 • Tannpleiens teoretisk grunnlag for fagutvikling og forskning
 • Fagutvikling, kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid
 • Kritisk vurdering, diskusjon og argumentasjon  

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Kandidaten må ha deltatt på ett seminar og to veiledninger.

Eksamen

Bacheloroppgaven skrives i gruppe på to studenter. Begge studentene er ansvarlig for innholdet i besvarelsen. Bacheloroppgaven vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.