Language: NOR | ENG
2021/2022

4TABU10 Tannpleie for barn og unge

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om oral helsetilstand hos barn og unge i Norge
 • har kunnskap om hvordan levekår, kultur og etnisitet påvirker barn- og unges orale helse   
 • har kunnskap om oral helseatferd
 • har kunnskap om de mest vanlige orale sykdommer hos barn og unge
 • har kunnskap om normalt og avvikende tannfrembrudd, bitt og tannstilling
 • har kunnskap om barn og unges utvikling og læring
 • har kunnskap om pasientens redsel for undersøkelse og behandling i tannklinikk
 • har kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende og begrunne valg av kommunikasjon-, undervisningsmetoder og læringsaktiviteter
 • kan anvende og begrunne kunnskap om oral helse på tannpleiefaglige problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan forstå verdien av å fremme helse og forebygge sykdom hos barn og unge
 • har forståelse for at tidligere opplevelser på tannklinikk kan prege barns atferd
 • har kunnskap til å sette i verk tiltak hvis avvik forekommer 
 • kan se sammenheng mellom oral og generell helse 

Innhold

 

 • Tannhelsestatus hos barn og unge i Norge
 • Barn og unges levevaner, levekårs kultur og etnisitets betydning for tannhelsen
 • Barn og unges utvikling og læring
 • Karies, gingivitt, periodontitt, slimhinneavvik og erosjoner
 • Bitt- og tannstillingsavvik
 • Tanntraumer
 • Helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid i samarbeid med helsestasjon, barnehage  og skole
 • Kunnskapsbasert praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Studieoppgaver
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Praktiske øvelser
 • Praksis i barnehage

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

 • 3 dagers praksis i barnehage
 • 2 praktiske øvelser i øvingsklinikken
 • Deltagelse på alle veiledninger

Eksamen

Gruppeeksamen: Mappevurdering med 3 arbeider i mappen. 1 oppgave trekkes ut til vurdering. Mappen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter