Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAEL10 Tannpleie for eldre

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om oral helsetilstand hos eldrebefolkningen
 • har kunnskap om fysiologisk, psykologisk og sosial aldring           
 • har kunnskap om aldringsprosessens påvirkning på oral helse
 • har kunnskap om aldersrelaterte sykdommer som påvirker evnen til å ta vare på oral helse
 • har kunnskap om interaksjon mellom vanlige medikamenter som benyttes av eldre og lokalanestesi
 • har kunnskap om eldres rett til tannhelsetjenester og stønader

Ferdigheter

Studenten:

 • kan sette infiltrasjonsanestesi intraoralt
 • kan anvende kunnskap om klinisk tannpleie, kommunikasjons- og veiledningsteori, oral patologi og gerontologi på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende kunnskap om brukermedvirkning på praktiske og teoretiske problemstillinger 
 • kan anvende kunnskap om helsefremming og forebygging for å bedre folkehelsen hos eldre 
 • kan bruke kunnskap om motivasjon og endringsarbeid i opplæring og veiledning av annet helsepersonell
 • kan søke og anvende relevant forskning   

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i hvilken betydning god oral helse har for eldres livskvalitet  
 • kan reflektere over sentrale etiske verdier i møte med eldre 
 • kan forstå og anvende helse- og sosialpolitiske føringer og lovverk

Innhold

 • Biologisk, psykologisk og sosial aldring
 • Oral patologi hos eldre
 • Oral helse og livskvalitet hos eldre
 • Kost og ernæring hos eldre
 • Aldersrelaterte endringer som påvirker evnen til egenomsorg
 • Kognitiv svikt og demenssykdom
 • Kommunikasjon med eldre
 • Brukermedvirkning  
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Informasjon og veiledning til helsepersonell
 • Materiallære – fyllingsmaterialer
 • Protetikk – stell og vedlikehold av protetiske arbeider
 • Etikk: Konsekvensetikk 
 • Aktuelle lover
 • Munnstell hos pleietrengende
 • Anestesi-seminar
 • Kunnskapsbasert praksis; Forskning og fagutvikling innen området

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Prosjektpraksis
 • Praktiske øvelser
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på 2-3 praktiske ferdigheter i øvingsklinikken
 • Gjennomført seminar om infiltrasjonsanestesi
 • Gjennomført prosjektpraksis 

Eksamen

Individuell mappevurdering med 3 arbeider i mappen. 1 oppgave trekkes ut til vurdering. Oppgaven vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.