Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAFFR10 Fysiologi, farmakologi og radiologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hovedtrekk i menneskets anatomiske oppbygging
 • har kunnskap om enkelte organsystemer og hvordan de fungerer i forhold til hverandre
 • har kunnskap om grunnleggende røntgenfysikk og oral røntgenanatomi
 • har kunnskap om strålevern og gjeldende lovverk
 • har kunnskap om generell farmakologi
 • har kunnskap om legemidler til spesiell bruk i tannhelsetjenesten

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap fra fagene farmakologi, fysiologi og radiologi i tannpleiefaglige problemstillinger 

Innhold

 • Grunnleggende biokjemi
 • Fra celler til organisme
 • Blod- og immunsystemet
 • Hjerte- og karsystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Sanser
 • Nervesystemet
 • Muskler/skjelett
 • Det endokrine systemet: glukoseregulerende hormoner
 • Ernæringsfysiologi/ernæringslære
 • Radiologi og strålevern
 • Generell farmakologi og spesiell legemiddel-lære

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Flervalgstester
 • Emneoppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3 - 4 individuelle flervalgstester
 • 3 - 4 skriftlige emneoppgaver

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen over 4 timer. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter