Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAFO22 Folkehelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap til folkehelsens opprinnelse og historiske utvikling nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om utbredte og tidsaktuelle folkehelseutfordringer nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om indre og ytre faktorer som påvirker helsen direkte og indirekte
 • har innsikt i hvordan helsevaner påvirkes av tradisjoner og trender i samfunnet
 • har kunnskap om hvordan makt, roller, kultur, kjønn og sosial ulikhet kan påvirke helsen
 • har kunnskap om folkehelsearbeid og helse- og sosialpolitiske føringer i samfunnet og nærmiljøet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende folkehelsestatistikker og forskning for å belyse problemstillinger
 • kan anvende teorier om motivasjon og endringsarbeid og iverksette tiltak for å endre vaner
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid i tråd med etiske krav

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår tannpleierens ansvar for folkehelsen nasjonalt og globalt
 • har innsikt i at tannpleieren har et tverrprofesjonelt ansvar for å påvirke folkehelsen
 • kan utvikle et helsefremmende prosjekt, og vurdere verdien for befolkningens helse

Innhold

 • Folkehelsens historie
 • Faktorer som påvirker oral helse og generell helse
 • Oral og generell helse nasjonalt og globalt
 • Sosial ulikhet i oral og generelle helse
 • Betydning av kvinners kunnskap for barns orale helse
 • Epidemiologi
 • Folkehelsestatistikk
 • Menneskerettigheter og folkehelse
 • Folkehelsepolitikk
 • Tannpleierens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid
 • Helsefremmende lokalsamfunn
 • Empowerment på gruppe og samfunnsnivå
 • Prosjektarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • IKT-støttet læringsaktiviteter
 • Prosjektarbeid
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Prosjektarbeid

Eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe på inntil 3-4 studenter over 3 dager. Alle gruppemedlemmene står ansvarlig for eksamensbesvarelsens innhold. Vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.