Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAFU10 Tannpleiefag og funksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om begrepene yrke, funksjon, fag og profesjon
 • har kunnskap om det private tannhelsetilbudet som tilbys befolkningen
 • har kunnskap om lovverk som styrer tannhelsetjenesten
 • har kunnskap om sentral organisasjons- og ledelsesteori
 • har kunnskap om grunnleggende innovasjonsteori  
 • har kunnskap om betydningen av personlig utvikling, læring og refleksjon i nyskapingsarbeid

Ferdigheter

Studenten:

 • kan reflektere over tilbud og finansiering av tannhelsetjenesten  
 • kan reflektere over tannpleieyrke, funksjon, fag og profesjon i lys av historisk utvikling og beslektede fagområder
 • kan reflekterer over tannpleierprofesjonens plass og muligheter i tannhelsetjenesten og samfunnet
 • har ferdigheter innenfor idéutvikling, kreativitet og refleksjon i nyskapingsarbeid
 • kan knytte kunnskapen om innovasjon, entreprenørskap og samarbeid opp mot utviklingsarbeid og prosjekter
 • kan beherske klinisk pasientbehandling og kliniske prosedyrer 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utøve faglig forsvarlig tannpleie basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan vise evne til å arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i tannpleiefaget   
 • kan bidra til diskusjoner om tannhelsens plass i helsetjenesten   
 • kan utveksle synspunkter på faglige og etiske normer i helsetjenesten

Innhold

 • Historie, yrke, fag, funksjon og profesjon  
 • Offentlig og privat tannhelsetjeneste
 • Etiske normer og utfordringer 
 • Lovverk 
 • Organisasjon og ledelse
 • Personlig utvikling
 • Kreativitet og metoder for idèutvikling og problemløsning
 • Innovasjon
 • Prosjekt- og teamarbeid
 • Klinisk pasientbehandling

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Prosjekt
 • Seminar
 • Veiledning
 • Observasjonspraksis i en privat tannklinikk
 • Praksis i skolens studentklinikk

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En kronikk. Individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter. 

Eksamen

Eksamen består av tre deleksamener. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

 • Deleksamen 1: Hjemmeeksamen i gruppe på inntil 3-4 studenter over 9 dager. Alle gruppemedlemmene står ansvarlig for alt innhold i besvarelsen. Eksamen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
 • Deleksamen 2: Praksis – 2 ukers praksis i privat tannklinikk. Praksis vurderes til Bestått/ Ikke bestått.
 • Deleksamen 3: Praksis i studentklinikk. Praksisen gjennomføres i løpet av vårsemesteret og skal tilsvare 15 - 20 timer totalt. Praksis vurderes til Bestått/ Ikke bestått